keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 8

Δευτερονόμιον 8

Подстрочный перевод Библии

1 Πάσας Все τὰς ἐντολάς, заповеди, ἃς которые ἐγὼ я ἐντέλλομαι указываю ὑμῖν вам σήμερον, сегодня, φυλάξεσθε сохраните ποιεῖν, творить, ἵνα чтобы ζῆτε жили καὶ и πολυπλασιασθῆτε умножились καὶ и εἰσέλθητε вошли вы καὶ и κληρονομήσητε вы унаследовали τὴν γῆν, землю, ἣν которую κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш ὤμοσεν поклялся τοῖς πατράσιν отцам ὑμῶν. вашим.2 καὶ И μνησθήσῃ будешь помнить πᾶσαν всю τὴν ὁδόν, дорогу, ἣν которой ἤγαγέν провёл σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, ὅπως чтобы ἂν κακώσῃ раздражить σε тебя καὶ и ἐκπειράσῃ искусить σε тебя καὶ и διαγνωσθῇ было распознано τὰ ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце σου, твоём, εἰ [действительно] ли φυλάξῃ сохранит τὰς ἐντολὰς заповеди αὐτοῦ Его или οὔ. нет.3 καὶ И ἐκάκωσέν раздражил σε тебе καὶ и ἐλιμαγχόνησέν заморил голодом σε тебя καὶ и ἐψώμισέν накормил σε тебя τὸ μαννα, манной, которую οὐκ не εἴδησαν видели οἱ πατέρες отцы σου, твои, ἵνα чтобы ἀναγγείλῃ возвестить σοι тебе ὅτι что οὐκ не ἐπ᾽ на ἄρτῳ хлебе μόνῳ одном ζήσεται будет жить ἄνθρωπος, человек, ἀλλ᾽ но ἐπὶ παντὶ всяким ῥήματι словом τῷ ἐκπορευομένῳ исходящим διὰ через στόματος уста θεοῦ Бога ζήσεται будет жить ἄνθρωπος. человек.4 τὰ ἱμάτιά Одежды σου твои οὐ не κατετρίβη износились ἀπὸ на σοῦ, тебе, οἱ πόδες но́ги σου твои οὐκ не ἐτυλώθησαν, покрылись мозолями, ἰδοὺ вот τεσσαράκοντα сорок ἔτη. лет.5 καὶ И γνώσῃ узнаешь τῇ καρδίᾳ сердцем σου твоим ὅτι что ὡς как εἴ если τις кто-то παιδεύσαι воспитывает ἄνθρωπος человек τὸν υἱὸν сына αὐτοῦ, его, οὕτως так κύριος Господь θεός Бог σου твой παιδεύσει воспитает σε, тебя,6 καὶ и φυλάξῃ сохранит τὰς ἐντολὰς заповеди κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου твоего πορεύεσθαι идти ἐν ταῖς ὁδοῖς путями αὐτοῦ Его καὶ и φοβεῖσθαι бояться αὐτόν. Его.7 γὰρ Ведь κύριος Господь θεός Бог σου твой εἰσάγει приведёт σε тебя εἰς в γῆν землю ἀγαθὴν добрую καὶ и πολλήν, многую, οὗ где χείμαρροι потоки ὑδάτων вод καὶ и πηγαὶ источники ἀβύσσων бездонные ἐκπορευόμεναι появились διὰ по τῶν πεδίων равнинам καὶ и διὰ по τῶν ὀρέων· горам;8 γῆ земля πυροῦ пшеницы καὶ и κριθῆς, ячменя, ἄμπελοι, виноградных лоз, συκαῖ, смоковниц, ῥόαι, гранат, γῆ земля ἐλαίας олив ἐλαίου ма́сла καὶ и μέλιτος· мёда;9 γῆ, земля, ἐφ᾽ на ἧς которой οὐ не μετὰ с πτωχείας бедностью φάγῃ съешь τὸν ἄρτον хлеб σου твой καὶ и οὐκ не ἐνδεηθήσῃ ощутишь недостатка οὐδὲν ни [в] чём ἐπ᾽ на αὐτῆς· ней; γῆ, земля, ἧς которой οἱ λίθοι камни σίδηρος, железо, καὶ и ἐκ из τῶν ὀρέων гор αὐτῆς её μεταλλεύσεις добудешь χαλκόν· медь;10 καὶ и φάγῃ съешь καὶ и ἐμπλησθήσῃ будешь насыщен καὶ и εὐλογήσεις благословишь κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου твоего ἐπὶ на τῆς γῆς земле τῆς ἀγαθῆς, доброй, ἧς которую ἔδωκέν дал σοι. тебе.11 πρόσεχε Удерживай σεαυτῷ, тебя самого, μὴ не ἐπιλάθῃ забыть κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου твоего τοῦ [чтобы] μὴ не φυλάξαι сохранить τὰς ἐντολὰς заповеди αὐτοῦ Его καὶ и τὰ κρίματα суды καὶ и τὰ δικαιώματα требования αὐτοῦ, Его, ὅσα сколькие ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον, сегодня,12 μὴ не φαγὼν поев καὶ и ἐμπλησθεὶς насытившись καὶ и οἰκίας дома́ καλὰς хорошие οἰκοδομήσας построивший καὶ и κατοικήσας поселившийся ἐν в αὐταῖς них13 καὶ и τῶν βοῶν быков σου твоих καὶ и τῶν προβάτων овец σου твоих πληθυνθέντων умножившихся σοι, тебе, ἀργυρίου серебра καὶ и χρυσίου золота πληθυνθέντος умножившегося σοι тебе καὶ и πάντων, всего, ὅσων сколькое σοι тебе ἔσται, будет, πληθυνθέντων умножившееся σοι тебе14 ὑψωθῇς быв возвышен τῇ καρδίᾳ сердцем καὶ и ἐπιλάθῃ забыв κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου твоего τοῦ ἐξαγαγόντος выведшего σε тебя ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта ἐξ из οἴκου до́ма δουλείας, рабства,15 τοῦ [чтобы] ἀγαγόντος проведшего σε тебя διὰ по τῆς ἐρήμου пустыне τῆς μεγάλης великой καὶ и τῆς φοβερᾶς страшной ἐκείνης, той, οὗ где ὄφις змей δάκνων уязвляющий καὶ и σκορπίος скорпион καὶ и δίψα, жажда, οὗ где οὐκ не ἦν было ὕδωρ, воды́, τοῦ ἐξαγαγόντος выведший σοι тебе ἐκ из πέτρας скалы́ ἀκροτόμου обрывистой πηγὴν источник ὕδατος, воды́,16 τοῦ ψωμίσαντός питавшего σε тебя τὸ μαννα манной ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, которую οὐκ не εἴδησαν видели οἱ πατέρες отцы σου, твои, ἵνα чтобы κακώσῃ раздражить σε тебя καὶ и ἐκπειράσῃ испытать σε тебя καὶ и εὖ доброе σε тебе ποιήσῃ сделать ἐπ᾽ в ἐσχάτων последние τῶν ἡμερῶν дни σου. твои.17 μὴ Не εἴπῃς скажи ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце σου твоём: ἰσχύς Сила μου моя́ καὶ и τὸ κράτος крепость τῆς χειρός руки́ μου моей ἐποίησέν сделала μοι мне τὴν δύναμιν власть τὴν μεγάλην большу́ю ταύτην· эту;18 καὶ и μνησθήσῃ ты будешь помнить κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου, твоего, ὅτι потому что αὐτός Он σοι тебе δίδωσιν даёт ἰσχὺν могущество τοῦ [чтобы] ποιῆσαι сделать δύναμιν силу καὶ и ἵνα чтобы στήσῃ Он поставил τὴν διαθήκην завет αὐτοῦ, Его, ἣν который ὤμοσεν поклялся κύριος Господь τοῖς πατράσιν отцам σου, твоим, ὡς как σήμερον. сегодня.19 καὶ И ἔσται будет ἐὰν если λήθῃ забвением ἐπιλάθῃ забудешь κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου твоего καὶ и πορευθῇς пойдёшь ὀπίσω за θεῶν богами ἑτέρων других καὶ и λατρεύσῃς послужишь αὐτοῖς им καὶ и προσκυνήσῃς поклонишься αὐτοῖς, им, διαμαρτύρομαι заклинаю ὑμῖν вас σήμερον сегодня τόν τε οὐρανὸν небом καὶ и τὴν γῆν землёю ὅτι что ἀπωλείᾳ гибелью ἀπολεῖσθε· погибните;20 καθὰ как καὶ и τὰ λοιπὰ остальные ἔθνη, народы, ὅσα сколькие κύριος Господь ἀπολλύει губит πρὸ перед προσώπου лицом ὑμῶν, вашим, οὕτως так ἀπολεῖσθε, погибните, ἀνθ᾽ из-за ὧν οὐκ не ἠκούσατε вы услышали τῆς φωνῆς голос κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога ὑμῶν. вашего.