keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 22, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 22

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐγένετο случились μετὰ после τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα эти θεὸς Бог ἐπείραζεν испытывал τὸν Αβρααμ Авраама καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к αὐτόν нему: Αβρααμ, Авраам, Αβρααμ· Авраам; он δὲ же εἶπεν сказал: Ἰδοὺ Вот ἐγώ. я.2 καὶ И εἶπεν сказал: Λαβὲ Возьми τὸν υἱόν сына σου твоего τὸν ἀγαπητόν, любимого, ὃν которого ἠγάπησας, ты полюбил, τὸν Ισαακ, Исаака, καὶ и πορεύθητι отправься εἰς в τὴν γῆν землю τὴν ὑψηλὴν высокогорную καὶ и ἀνένεγκον вознеси αὐτὸν его ἐκεῖ там εἰς во ὁλοκάρπωσιν всесожжение ἐφ᾽ на ἓν одной τῶν [из] ὀρέων, гор, ὧν [из] которых ἄν σοι тебе εἴπω. скажу.3 ἀναστὰς Вставший δὲ же Αβρααμ Авраам τὸ πρωῒ рано утром ἐπέσαξεν оседлал τὴν ὄνον ослицу αὐτοῦ· его; παρέλαβεν взял δὲ же μεθ᾽ с ἑαυτοῦ собой δύο двух παῖδας слуг καὶ и Ισαακ Исаака τὸν υἱὸν сына αὐτοῦ его καὶ и σχίσας нарубивший ξύλα дров εἰς во ὁλοκάρπωσιν всесожжение ἀναστὰς вставший ἐπορεύθη пошёл καὶ и ἦλθεν пришёл ἐπὶ на τὸν τόπον, место, ὃν [о] котором εἶπεν сказал αὐτῷ ему θεός Бог4 τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ τρίτῃ третий καὶ и ἀναβλέψας воззревший Αβρααμ Авраам τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами εἶδεν увидел τὸν τόπον место μακρόθεν. издали.
5 καὶ И εἶπεν сказал Αβρααμ Авраам τοῖς παισὶν слугам αὐτοῦ его: Καθίσατε Сядьте αὐτοῦ здесь μετὰ с τῆς ὄνου, ослицей, ἐγὼ я δὲ же καὶ и τὸ παιδάριον мальчик διελευσόμεθα пройдём ἕως до ὧδε сюда καὶ и προσκυνήσαντες павшие ниц ἀναστρέψωμεν вернёмся πρὸς к ὑμᾶς. вам.6 ἔλαβεν Взял δὲ же Αβρααμ Авраам τὰ ξύλα дрова τῆς ὁλοκαρπώσεως всесожжения καὶ и ἐπέθηκεν возложил [на] Ισαακ Исаака τῷ υἱῷ сына αὐτοῦ· его; ἔλαβεν взял δὲ же καὶ и τὸ πῦρ огонь μετὰ в χεῖρα руку καὶ и τὴν μάχαιραν, меч, καὶ и ἐπορεύθησαν пошли οἱ δύο двое ἅμα. вместе.7 εἶπεν Сказал δὲ же Ισαακ Исаак πρὸς к Αβρααμ Аврааму τὸν πατέρα отцу αὐτοῦ его εἴπας сказавший: Πάτερ. Отец. Он δὲ же εἶπεν сказал: Τί Что́ ἐστιν, есть? τέκνον Дитя λέγων говорит: Ἰδοὺ Вот τὸ πῦρ огонь καὶ и τὰ ξύλα· дрова; ποῦ где ἐστιν есть τὸ πρόβατον овца τὸ εἰς для ὁλοκάρπωσιν всесожжения?8 εἶπεν Сказал δὲ же Αβρααμ Авраам: θεὸς Бог ὄψεται увидит ἑαυτῷ Себе πρόβατον овцу εἰς для ὁλοκάρπωσιν, всесожжения, τέκνον. дитя. πορευθέντες Пошедшие δὲ же ἀμφότεροι оба ἅμα вместе9 ἦλθον пришли ἐπὶ на τὸν τόπον, место, ὃν [о] котором εἶπεν сказал αὐτῷ ему θεός. Бог. καὶ И ᾠκοδόμησεν построил ἐκεῖ там Αβρααμ Авраам θυσιαστήριον жертвенник καὶ и ἐπέθηκεν возложил τὰ ξύλα дрова καὶ и συμποδίσας связавший Ισαακ Исаака τὸν υἱὸν сына αὐτοῦ его ἐπέθηκεν возложил αὐτὸν его ἐπὶ на τὸ θυσιαστήριον жертвенник ἐπάνω над τῶν ξύλων. дровами.10 καὶ И ἐξέτεινεν протянул Αβρααμ Авраам τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ его λαβεῖν взять τὴν μάχαιραν меч σφάξαι заколоть τὸν υἱὸν сына αὐτοῦ. его.11 καὶ И ἐκάλεσεν позвал αὐτὸν его ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Αβρααμ, Авраам, Αβρααμ. Авраам. Он δὲ же εἶπεν сказал: Ἰδοὺ Вот ἐγώ. я.12 καὶ И εἶπεν сказал: Μὴ Не ἐπιβάλῃς наложишь τὴν χεῖρά руку σου твою ἐπὶ на τὸ παιδάριον мальчика μηδὲ и не ποιήσῃς ты сделаешь αὐτῷ ему μηδέν· ничто; νῦν теперь γὰρ ведь ἔγνων Я узнал ὅτι что φοβῇ боишься τὸν θεὸν Бога σὺ ты καὶ и οὐκ не ἐφείσω пожалел τοῦ υἱοῦ сына σου твоего τοῦ ἀγαπητοῦ любимого δι᾽ из-за ἐμέ. Меня.13 καὶ И ἀναβλέψας воззревший Αβρααμ Авраам τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами αὐτοῦ его εἶδεν, увидел, καὶ и ἰδοὺ вот κριὸς баран εἷς один κατεχόμενος задержанный ἐν в φυτῷ побегах σαβεκ савек τῶν κεράτων· рогами; καὶ и ἐπορεύθη пошёл Αβρααμ Авраам καὶ и ἔλαβεν взял τὸν κριὸν барана καὶ и ἀνήνεγκεν вознёс αὐτὸν его εἰς во ὁλοκάρπωσιν всесожжение ἀντὶ вместо Ισαακ Исаака τοῦ υἱοῦ сына αὐτοῦ. его.14 καὶ И ἐκάλεσεν назвал Αβρααμ Авраам τὸ ὄνομα имя τοῦ τόπου ме́ста ἐκείνου того: Κύριος Го́спода εἶδεν, увидел, ἵνα чтобы εἴπωσιν сказали σήμερον сегодня: Ἐν На τῷ ὄρει горе́ κύριος Господь ὤφθη. был сделан видим.
15 καὶ И ἐκάλεσεν позвал ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода τὸν Αβρααμ Авраама δεύτερον вторично ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба16 λέγων говорящий: Κατ᾽ По ἐμαυτοῦ Мне Самом ὤμοσα, Я поклялся, λέγει говорит κύριος, Господь, οὗ чего εἵνεκεν ради ἐποίησας ты сделал τὸ ῥῆμα слово τοῦτο это καὶ и οὐκ не ἐφείσω пожалел τοῦ υἱοῦ сына σου твоего τοῦ ἀγαπητοῦ любимого δι᾽ из-за ἐμέ, Меня,17 μὴν подлинно εὐλογῶν благословляющий εὐλογήσω благословлю σε тебя καὶ и πληθύνων умножающий πληθυνῶ умножу τὸ σπέρμα семя σου твоё ὡς как τοὺς ἀστέρας звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ὡς как τὴν ἄμμον песок τὴν παρὰ у τὸ χεῖλος бе́рега τῆς θαλάσσης, мо́ря, καὶ и κληρονομήσει унаследует τὸ σπέρμα семя σου твоё τὰς πόλεις города́ τῶν ὑπεναντίων· врагов;18 καὶ и ἐνευλογηθήσονται будут благословлены ἐν в τῷ σπέρματί семени σου твоём πάντα все τὰ ἔθνη народы τῆς γῆς, земли́, ἀνθ᾽ из-за ὧν которого ὑπήκουσας послушался τῆς ἐμῆς Моего φωνῆς. го́лоса.19 ἀπεστράφη Отворачивается δὲ же Αβρααμ Авраам πρὸς к τοὺς παῖδας слугам αὐτοῦ, его, καὶ и ἀναστάντες вставшие ἐπορεύθησαν пошли ἅμα вместе ἐπὶ к τὸ φρέαρ колодцу τοῦ ὅρκου. клятвы. καὶ И κατῴκησεν поселился Αβρααμ Авраам ἐπὶ при τῷ φρέατι колодце τοῦ ὅρκου. клятвы.20 Ἐγένετο Случилось δὲ же μετὰ после τὰ ῥήματα слов ταῦτα этих καὶ и ἀνηγγέλη возвестили τῷ Αβρααμ Аврааму λέγοντες говорящие: Ἰδοὺ Вот τέτοκεν родила Μελχα Мелха καὶ и αὐτὴ она υἱοὺς сыновей Ναχωρ Нахору τῷ ἀδελφῷ брату σου, твоему,21 τὸν Ωξ Оза πρωτότοκον первенца καὶ и τὸν Βαυξ Вауза ἀδελφὸν брата αὐτοῦ его καὶ и τὸν Καμουηλ Камуила πατέρα отца Σύρων Сурона22 καὶ и τὸν Χασαδ Хасада καὶ и τὸν Αζαυ Азаа καὶ и τὸν Φαλδας Фалдаса καὶ и τὸν Ιεδλαφ Иедлафа καὶ и τὸν Βαθουηλ· Вафуила;23 καὶ и Βαθουηλ Вафуил ἐγέννησεν родил τὴν Ρεβεκκαν. Ревекку. ὀκτὼ Восемь οὗτοι этих υἱοί, сыновья́, οὓς которых ἔτεκεν родила Μελχα Мелха τῷ Ναχωρ Нахору τῷ ἀδελφῷ брату Αβρααμ. Авраама.24 καὶ И παλλακὴ наложница αὐτοῦ, его, которой ὄνομα имя Ρεημα, Реима, ἔτεκεν родила καὶ и αὐτὴ она τὸν Ταβεκ Тавека καὶ и τὸν Γααμ Гаама καὶ и τὸν Τοχος Тохоса καὶ и τὸν Μωχα. Моха.