keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 31, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 31

Подстрочный перевод Библии

1 Ἤκουσεν Услышал δὲ же Ιακωβ Иаков τὰ ῥήματα слова́ τῶν υἱῶν сыновей Λαβαν Лавана λεγόντων говорящих: Εἴληφεν Взял Ιακωβ Иаков πάντα всё τὰ которое τοῦ πατρὸς отца ἡμῶν нашего καὶ и ἐκ из τῶν [которых] τοῦ πατρὸς отца ἡμῶν нашего πεποίηκεν сделал πᾶσαν всю τὴν δόξαν славу ταύτην. эту.2 καὶ И εἶδεν увидел Ιακωβ Иаков τὸ πρόσωπον лицо τοῦ Λαβαν, Лавана, καὶ и ἰδοὺ вот οὐκ не ἦν было πρὸς к αὐτὸν нему ὡς как ἐχθὲς вчера καὶ и τρίτην третьего ἡμέραν. дня.3 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Ιακωβ Иакову: Ἀποστρέφου Возвратись εἰς в τὴν γῆν землю τοῦ πατρός отца σου твоего καὶ и εἰς в τὴν γενεάν поколение σου, твоё, καὶ и ἔσομαι Я буду μετὰ с σοῦ. тобой.4 ἀποστείλας Пославший δὲ же Ιακωβ Иаков ἐκάλεσεν призвал Ραχηλ Рахиль καὶ и Λειαν Лию εἰς на τὸ πεδίον, равнину, οὗ где τὰ ποίμνια, стада́,
5 καὶ и εἶπεν сказал αὐταῖς им: Ὁρῶ Вижу ἐγὼ я τὸ πρόσωπον лицо τοῦ πατρὸς отца ὑμῶν вашего ὅτι что οὐκ не ἔστιν есть πρὸς ко ἐμοῦ мне ὡς как ἐχθὲς вчера καὶ и τρίτην третьего ἡμέραν· дня; δὲ же θεὸς Бог τοῦ πατρός отца μου моего ἦν был μετ᾽ со ἐμοῦ. мной.6 καὶ И αὐταὶ эти δὲ же οἴδατε вы знаете ὅτι что ἐν со πάσῃ всей τῇ ἰσχύι силой μου моей δεδούλευκα работал τῷ πατρὶ отцу ὑμῶν. вашему.7 δὲ Же πατὴρ отец ὑμῶν ваш παρεκρούσατό обманул με меня καὶ и ἤλλαξεν изменил τὸν μισθόν плату μου мою́ τῶν δέκα десяти ἀμνῶν, ягнят, καὶ и οὐκ не ἔδωκεν дал αὐτῷ ему θεὸς Бог κακοποιῆσαί сделать зло με. мне.8 ἐὰν Если οὕτως итак εἴπῃ скажет: Τὰ ποικίλα Пёстрые ἔσται будут σου твоя μισθός, плата, καὶ и τέξεται родят πάντα все τὰ πρόβατα о́вцы ποικίλα· пёстрых; ἐὰν если δὲ же εἴπῃ скажет: Τὰ λευκὰ Белые ἔσται будут σου твоя μισθός, плата, καὶ и τέξεται родят πάντα все τὰ πρόβατα о́вцы λευκά· белых;9 καὶ и ἀφείλατο отнял θεὸς Бог πάντα весь τὰ κτήνη скот τοῦ πατρὸς отца ὑμῶν вашего καὶ и ἔδωκέν дал μοι мне αὐτά. их.10 καὶ И ἐγένετο сделалось ἡνίκα когда ἐνεκίσσων зачинали τὰ πρόβατα, о́вцы, καὶ и εἶδον я увидел τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами [моими] αὐτὰ их ἐν во τῷ ὕπνῳ, сне, καὶ и ἰδοὺ вот οἱ τράγοι козлы καὶ и οἱ κριοὶ бараны ἀναβαίνοντες восходящие ἦσαν были ἐπὶ на τὰ πρόβατα овец καὶ и τὰς αἶγας коз διάλευκοι с оттенком белизны καὶ и ποικίλοι пегие καὶ и σποδοειδεῖς пепельные ῥαντοί. пятнами.11 καὶ И εἶπέν сказал μοι мне ἄγγελος ангел τοῦ θεοῦ Бога καθ᾽ во ὕπνον сне: Ιακωβ· Иаков; ἐγὼ я δὲ же εἶπα сказал: Τί Что́ ἐστιν есть?12 καὶ И εἶπεν сказал: Ἀνάβλεψον Взгляни τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами σου твоими καὶ и ἰδὲ посмотри τοὺς τράγους [на] козлов καὶ и τοὺς κριοὺς баранов ἀναβαίνοντας восходящих ἐπὶ на τὰ πρόβατα овец καὶ и τὰς αἶγας коз διαλεύκους с оттенком белизны καὶ и ποικίλους пегих καὶ и σποδοειδεῖς пепельных ῥαντούς· пятнами; ἑώρακα увидел γὰρ ведь ὅσα сколькое σοι тебе Λαβαν Лаван ποιεῖ. делает.13 ἐγώ Я εἰμι есть θεὸς Бог ὀφθείς сделанный видимый σοι тебе ἐν в τόπῳ месте θεοῦ, Бога, οὗ где ἤλειψάς помазал ты μοι Мне ἐκεῖ там στήλην столб καὶ и ηὔξω обещал μοι Мне ἐκεῖ там εὐχήν· обет; νῦν теперь οὖν итак ἀνάστηθι встань καὶ и ἔξελθε выйди ἐκ из τῆς γῆς земли́ ταύτης этой καὶ и ἄπελθε придёшь εἰς в τὴν γῆν землю τῆς γενέσεώς происхождения σου, твоего, καὶ и ἔσομαι Я буду μετὰ с σοῦ. тобой.14 καὶ И ἀποκριθεῖσα ответившие Ραχηλ Рахиль καὶ и Λεια Лия εἶπαν сказали αὐτῷ ему: Μὴ Не [ведь] ἔστιν есть ἡμῖν нам ἔτι уже́ μερὶς часть или κληρονομία наследство ἐν в τῷ οἴκῳ доме τοῦ πατρὸς отца ἡμῶν нашего
15 οὐχ [Разве] не ὡς как αἱ ἀλλότριαι чужие λελογίσμεθα засчитаны αὐτῷ ему πέπρακεν продал γὰρ ведь ἡμᾶς нас καὶ и κατέφαγεν съел καταβρώσει едой τὸ ἀργύριον серебро ἡμῶν. наше.16 πάντα Всё τὸν πλοῦτον богатство καὶ и τὴν δόξαν, слава, ἣν которую ἀφείλατο отнял θεὸς Бог τοῦ [у] πατρὸς отца ἡμῶν, нашего, ἡμῖν нам ἔσται будет καὶ и τοῖς τέκνοις детям ἡμῶν. нашим. νῦν Теперь οὖν итак ὅσα сколькое εἴρηκέν сказал σοι тебе θεός, Бог, ποίει. делай.17 Ἀναστὰς Вставший δὲ же Ιακωβ Иаков ἔλαβεν взял τὰς γυναῖκας жён αὐτοῦ его καὶ и τὰ παιδία детей αὐτοῦ его ἐπὶ на τὰς καμήλους верблюдах18 καὶ и ἀπήγαγεν отвёл πάντα всё τὰ ὑπάρχοντα имущество αὐτοῦ его καὶ и πᾶσαν всякую τὴν ἀποσκευὴν вещь αὐτοῦ, его, ἣν которую περιεποιήσατο Он приобрёл ἐν в τῇ Μεσοποταμίᾳ, Месопотамии, καὶ и πάντα всё τὰ αὐτοῦ его ἀπελθεῖν [чтобы] пойти πρὸς к Ισαακ Исааку τὸν πατέρα отцу αὐτοῦ его εἰς в γῆν землю Χανααν. Ханаан.19 Λαβαν Лаван δὲ же ᾤχετο отправился κεῖραι остричь [шерсть] τὰ πρόβατα овец αὐτοῦ· его; ἔκλεψεν украла δὲ же Ραχηλ Рахиль τὰ εἴδωλα идолы τοῦ πατρὸς отца αὐτῆς. её.20 ἔκρυψεν Скрыл δὲ же Ιακωβ Иаков Λαβαν [от] Лавана τὸν Σύρον Сирина τοῦ μὴ не ἀναγγεῖλαι [чтобы] возвестить αὐτῷ ему ὅτι что ἀποδιδράσκει, убегает,21 καὶ и ἀπέδρα убежал αὐτὸς он καὶ и πάντα всё τὰ αὐτοῦ его καὶ и διέβη перешёл τὸν ποταμὸν реку καὶ и ὥρμησεν устремился εἰς на τὸ ὄρος гору Γαλααδ. Галаад.22 ἀνηγγέλη Было возвещено δὲ же Λαβαν Лавану τῷ Σύρῳ Сирину τῇ τρίτῃ [в] третий ἡμέρᾳ день ὅτι что ἀπέδρα убежал Ιακωβ, Иаков,23 καὶ и παραλαβὼν забравший πάντας всех τοὺς ἀδελφοὺς братьев αὐτοῦ его μεθ᾽ с ἑαυτοῦ собой ἐδίωξεν погнался ὀπίσω за αὐτοῦ ним ὁδὸν путь ἡμερῶν дней ἑπτὰ семи καὶ и κατέλαβεν нагнал αὐτὸν его ἐν на τῷ ὄρει горе́ τῷ Γαλααδ. Галаад.24 ἦλθεν Пришёл δὲ же θεὸς Бог πρὸς к Λαβαν Лавану τὸν Σύρον Сирину καθ᾽ во ὕπνον сне τὴν νύκτα ночью καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Φύλαξαι Сохрани σεαυτόν, тебя самого, μήποτε чтобы не λαλήσῃς говорил μετὰ для Ιακωβ Иакова πονηρά. злое.25 καὶ И κατέλαβεν настиг Λαβαν Лаван τὸν Ιακωβ· Иакова; Ιακωβ Иаков δὲ же ἔπηξεν разбил τὴν σκηνὴν шатёр αὐτοῦ его ἐν на τῷ ὄρει· горе́; Λαβαν Лаван δὲ же ἔστησεν поставил τοὺς ἀδελφοὺς братьев αὐτοῦ его ἐν на τῷ ὄρει горе́ Γαλααδ. Галаад.26 εἶπεν Сказал δὲ же Λαβαν Лаван τῷ Ιακωβ Иакову: Τί Что́ ἐποίησας ты сделал [это]? ἵνα [есть] τί что κρυφῇ тайно ἀπέδρας убежал καὶ и ἐκλοποφόρησάς обокрал με меня καὶ и ἀπήγαγες увёл τὰς θυγατέρας дочерей μου моих ὡς как αἰχμαλώτιδας пленниц μαχαίρᾳ мечём?27 καὶ И εἰ если [бы] ἀνήγγειλάς сказал [бы] μοι, мне, ἐξαπέστειλα отпустил [бы] ἄν σε тебя μετ᾽ с εὐφροσύνης весельем καὶ и μετὰ с μουσικῶν, музыкантами, τυμπάνων барабанами καὶ и κιθάρας. кифарами.28 οὐκ Не ἠξιώθην был удостоен καταφιλῆσαι поцеловать τὰ παιδία детей μου моих καὶ и τὰς θυγατέρας дочерей μου. моих. νῦν Теперь δὲ же ἀφρόνως неразумно ἔπραξας. сделал.29 καὶ И νῦν теперь ἰσχύει может χείρ рука μου моя́ κακοποιῆσαί сделать зло σε· тебе; δὲ же θεὸς Бог τοῦ πατρός отца σου твоего ἐχθὲς вчера εἶπεν сказал πρός ко με мне λέγων говорящий: Φύλαξαι Сохрани σεαυτόν, тебя самого, μήποτε чтобы не λαλήσῃς говорил μετὰ для Ιακωβ Иакова πονηρά. злое.30 νῦν Теперь οὖν итак πεπόρευσαι· ушедший; ἐπιθυμίᾳ желание γὰρ ведь ἐπεθύμησας пожелал ἀπελθεῖν пойти εἰς в τὸν οἶκον дом τοῦ πατρός отца σου· твоего; ἵνα [же есть] τί что ἔκλεψας украл τοὺς θεούς богов μου моих?31 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Ιακωβ Иаков εἶπεν сказал τῷ Λαβαν Лавану: Εἶπα [Я] сказал γάρ ведь: Μήποτε Чтобы ἀφέλῃς [не] отнял τὰς θυγατέρας дочерей σου твоих ἀπ᾽ от ἐμοῦ меня καὶ и πάντα всё τὰ ἐμά· моё;32 ἐπίγνωθι, Узнай, τί что́ ἐστιν есть τῶν [из] σῶν существующего παρ᾽ у ἐμοί, меня, καὶ и λαβέ. возьми. καὶ И οὐκ не ἐπέγνω узнал παρ᾽ у αὐτῷ него οὐθέν. ничто. καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему Ιακωβ Иаков: Παρ У которого ἐὰν если εὕρῃς найдёшь τοὺς θεούς богов σου, твоих, οὐ не ζήσεται будет жить ἐναντίον перед τῶν ἀδελφῶν братьями ἡμῶν. нашими. οὐκ Не ᾔδει знал δὲ же Ιακωβ Иаков ὅτι что Ραχηλ Рахиль γυνὴ жена αὐτοῦ его ἔκλεψεν украла αὐτούς. их.33 εἰσελθὼν Вошедший δὲ же Λαβαν Лаван ἠρεύνησεν обыскал εἰς в τὸν οἶκον доме Λειας Лии καὶ и οὐχ не εὗρεν· нашёл; καὶ и ἐξελθὼν вышедший ἐκ из τοῦ οἴκου до́ма Λειας Лии ἠρεύνησεν обыскал τὸν οἶκον дом Ιακωβ Иакова καὶ и ἐν в τῷ οἴκῳ доме τῶν δύο двух παιδισκῶν служанок καὶ и οὐχ не εὗρεν. нашёл. εἰσῆλθεν Вошёл δὲ же καὶ и εἰς в τὸν οἶκον дом Ραχηλ. Рахиль.34 Ραχηλ Рахиль δὲ же ἔλαβεν взяла τὰ εἴδωλα идолы καὶ и ἐνέβαλεν положила αὐτὰ их εἰς под τὰ σάγματα сёдла τῆς καμήλου верблюда καὶ и ἐπεκάθισεν се́ла αὐτοῖς [на] них
35 καὶ и εἶπεν сказала τῷ πατρὶ отцу αὐτῆς её: Μὴ Не βαρέως тяжело φέρε, неси, κύριε· господин; οὐ не δύναμαι могу ἀναστῆναι подняться ἐνώπιόν перед σου, тобою, ὅτι потому что τὸ которое κατ᾽ по ἐθισμὸν обыкновению τῶν γυναικῶν женщин μοί [у] меня ἐστιν. есть. ἠρεύνησεν обыскал δὲ же Λαβαν Лаван ἐν во ὅλῳ всём τῷ οἴκῳ доме καὶ и οὐχ не εὗρεν нашёл τὰ εἴδωλα. идолов.36 ὠργίσθη Разгневался δὲ же Ιακωβ Иаков καὶ и ἐμαχέσατο противоречил τῷ Λαβαν· Лавану; ἀποκριθεὶς ответивший δὲ же Ιακωβ Иаков εἶπεν сказал τῷ Λαβαν Лавану: Τί Какая τὸ ἀδίκημά несправедливость μου моя́ καὶ и τί какой τὸ ἁμάρτημά грех μου, мой, ὅτι что κατεδίωξας гнался ὀπίσω за μου мной?37 καὶ и ὅτι что же ἠρεύνησας обыскавший πάντα все τὰ σκεύη вещи μου мои τί что́ εὗρες ты нашёл ἀπὸ из πάντων всех τῶν σκευῶν вещей τοῦ οἴκου до́ма σου твоего θὲς возвести ὧδε здесь ἐναντίον перед τῶν ἀδελφῶν братьями μου моими καὶ и τῶν ἀδελφῶν братьями σου, твоими, καὶ и ἐλεγξάτωσαν обличи ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν δύο двумя ἡμῶν. нами.38 ταῦτά Это μοι мне εἴκοσι двадцать ἔτη лет ἐγώ я εἰμι есть μετὰ с σοῦ· тобой; τὰ πρόβατά о́вцы σου твои καὶ и αἱ αἶγές козы σου твои οὐκ не ἠτεκνώθησαν· были лишены детей; κριοὺς баранов τῶν [из] προβάτων овец σου твоих οὐ не κατέφαγον· я съел;39 θηριάλωτον растерзанного зверем οὐκ не ἀνενήνοχά принёс σοι, тебе, ἐγὼ я ἀπετίννυον отдавал παρ᾽ от ἐμαυτοῦ меня самого κλέμματα кражи ἡμέρας днём καὶ и κλέμματα кражи νυκτός· ночью;40 ἐγινόμην был τῆς ἡμέρας днём συγκαιόμενος обжигаемый τῷ καύματι зноем καὶ и παγετῷ холодом τῆς νυκτός, ночью, καὶ и ἀφίστατο отступал ὕπνος сон ἀπὸ от τῶν ὀφθαλμῶν глаз μου. моих.41 ταῦτά Это μοι мне εἴκοσι двадцать ἔτη лет ἐγώ я εἰμι есть ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме σου· твоём; ἐδούλευσά служил σοι тебе δέκα десять τέσσαρα четыре ἔτη года ἀντὶ за τῶν δύο двух θυγατέρων дочерей σου твоих καὶ и ἓξ шесть ἔτη лет ἐν из-за τοῖς προβάτοις овец σου, твоих, καὶ и παρελογίσω обманул τὸν μισθόν плату μου мою́ δέκα десяти ἀμνάσιν. агниц.42 εἰ Если [бы] μὴ не θεὸς Бог τοῦ πατρός отца μου моего Αβρααμ Авраама καὶ и φόβος страх Ισαακ Исаака ἦν был μοι, [со] мной, νῦν теперь ἂν уже́ κενόν пустого με меня ἐξαπέστειλας· ты отпустил; τὴν ταπείνωσίν ничтожность μου мою́ καὶ и τὸν κόπον труд τῶν χειρῶν рук μου моих εἶδεν увидел θεὸς Бог καὶ и ἤλεγξέν обличил σε тебя ἐχθές. вчера.43 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Λαβαν Лаван εἶπεν сказал τῷ Ιακωβ Иакову: Αἱ θυγατέρες Дочери θυγατέρες дочери μου, мои, καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ υἱοί сыновья́ μου, мои, καὶ и τὰ κτήνη скот κτήνη скот μου, мой, καὶ и πάντα, всё, ὅσα сколькое σὺ ты ὁρᾷς, видишь, ἐμά моё ἐστιν оно есть καὶ и τῶν θυγατέρων дочерей μου. моих. τί Что́ ποιήσω я сделаю ταύταις этим σήμερον сегодня или τοῖς τέκνοις детям αὐτῶν, их, οἷς которых ἔτεκον родили?44 νῦν Теперь οὖν итак δεῦρο [иди] сюда διαθώμεθα учредим διαθήκην завет ἐγὼ я καὶ и σύ, ты, καὶ и ἔσται будет εἰς во μαρτύριον свидетельство ἀνὰ по μέσον середине [между] ἐμοῦ мной καὶ и σοῦ. тобой. εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему: Ἰδοὺ Вот οὐθεὶς никого μεθ᾽ с ἡμῶν нами ἐστιν, есть, ἰδὲ посмотри θεὸς Бог μάρτυς свидетель ἀνὰ по μέσον середине [между] ἐμοῦ мной καὶ и σοῦ. тобой.45 λαβὼν Взявший δὲ же Ιακωβ Иаков λίθον камень ἔστησεν поставил αὐτὸν его στήλην. столбом.46 εἶπεν Сказал δὲ же Ιακωβ Иаков τοῖς ἀδελφοῖς братьям αὐτοῦ его: Συλλέγετε Соберите λίθους. камни. καὶ И συνέλεξαν собрали λίθους камни καὶ и ἐποίησαν сделали βουνόν, холм, καὶ и ἔφαγον они поели καὶ и ἔπιον выпили ἐκεῖ там ἐπὶ на τοῦ βουνοῦ. холме. καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему Λαβαν Лаван: βουνὸς Холм οὗτος этот μαρτυρεῖ свидетельствует ἀνὰ по μέσον середине [между] ἐμοῦ мной καὶ и σοῦ тобой σήμερον. сегодня.47 καὶ И ἐκάλεσεν назвал αὐτὸν его Λαβαν Лаван Βουνὸς Холм τῆς μαρτυρίας, свидетельства, Ιακωβ Иаков δὲ же ἐκάλεσεν назвал αὐτὸν его: Βουνὸς Холм μάρτυς. свидетель.48 εἶπεν Сказал δὲ же Λαβαν Лаван τῷ Ιακωβ Иакову: Ἰδοὺ Вот βουνὸς холм οὗτος этот καὶ и στήλη столб αὕτη, этот, ἣν который ἔστησα поставил ἀνὰ по μέσον середине [между] ἐμοῦ мной καὶ и σοῦ, тобой, μαρτυρεῖ свидетельствует βουνὸς холм οὗτος этот καὶ и μαρτυρεῖ свидетельствует στήλη столб αὕτη· этот; διὰ через τοῦτο это ἐκλήθη названо τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Βουνὸς Холм μαρτυρεῖ свидетельствует49 καὶ и ὅρασις, Ви́дение, ἣν [о] котором εἶπεν он сказал: Ἐπίδοι [Да] увидит θεὸς Бог ἀνὰ по μέσον середине [между] ἐμοῦ мной καὶ и σοῦ, тобой, ὅτι потому что ἀποστησόμεθα разойдёмся ἕτερος другой ἀπὸ от τοῦ ἑτέρου. другого.
50 εἰ [Действительно] ли ταπεινώσεις принизишь τὰς θυγατέρας дочерей μου, моих, εἰ [действительно] ли λήμψῃ возьмёшь γυναῖκας жён ἐπὶ сверх ταῖς θυγατράσιν дочерей μου, моих, ὅρα смотри οὐθεὶς никто μεθ᾽ с ἡμῶν нами ἐστιν· есть;51 52 ἐάν если τε γὰρ ведь ἐγὼ я μὴ не διαβῶ пройду πρὸς к σὲ тебе μηδὲ и не σὺ ты διαβῇς перейдёшь πρός ко με мне τὸν βουνὸν холм τοῦτον этот καὶ и τὴν στήλην столб ταύτην этот ἐπὶ κακίᾳ, [для] зла,53 θεὸς Бог Αβρααμ Авраама καὶ и θεὸς Бог Ναχωρ Нахора κρινεῖ будут судить ἀνὰ по μέσον середине [между] ἡμῶν. нами. καὶ И ὤμοσεν поклялся Ιακωβ Иаков κατὰ согласно τοῦ φόβου страха τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его Ισαακ. Исаака.54 καὶ И ἔθυσεν заколол Ιακωβ Иаков θυσίαν жертву ἐν на τῷ ὄρει горе́ καὶ и ἐκάλεσεν призвал τοὺς ἀδελφοὺς братьев αὐτοῦ, его, καὶ и ἔφαγον они поели καὶ и ἔπιον выпили καὶ и ἐκοιμήθησαν легли спать ἐν на τῷ ὄρει. горе́.55 ἀναστὰς Вставший δὲ же Λαβαν Лаван τὸ πρωῒ рано утром κατεφίλησεν поцеловал τοὺς υἱοὺς сыновей αὐτοῦ его καὶ и τὰς θυγατέρας дочерей αὐτοῦ его καὶ и εὐλόγησεν благословил αὐτούς, их, καὶ и ἀποστραφεὶς обратившийся Λαβαν Лаван ἀπῆλθεν отошёл εἰς в τὸν τόπον место αὐτοῦ. его.