keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 37, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 37

Подстрочный перевод Библии

1 Κατῴκει Жил δὲ же Ιακωβ Иаков ἐν в τῇ γῇ, земле, οὗ где παρῴκησεν поселился πατὴρ отец αὐτοῦ, его, ἐν в γῇ земле Χανααν. Ханаан.2 αὗται Эти δὲ же αἱ γενέσεις рождённые Ιακωβ· Иакова; Ιωσηφ Иосиф δέκα десять ἑπτὰ [и] семь ἐτῶν лет ἦν он был ποιμαίνων пасущий μετὰ с τῶν ἀδελφῶν братьями αὐτοῦ его τὰ πρόβατα овец ὢν будучи νέος, юный, μετὰ с τῶν υἱῶν сыновьями Βαλλας Валлы καὶ и μετὰ с τῶν υἱῶν сыновьями Ζελφας Зелфы τῶν γυναικῶν жён τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ· его; κατήνεγκεν возвели δὲ же Ιωσηφ [на] Иосифа ψόγον порицание πονηρὸν злое πρὸς к Ισραηλ Израилю τὸν πατέρα отцу αὐτῶν. их.3 Ιακωβ Иаков δὲ же ἠγάπα любил τὸν Ιωσηφ Иосифа παρὰ сверх πάντας всех τοὺς υἱοὺς сыновей αὐτοῦ, его, ὅτι потому что υἱὸς сын γήρους старости ἦν он был αὐτῷ· ему; ἐποίησεν сделал δὲ же αὐτῷ ему χιτῶνα одежду ποικίλον. разукрашенную.4 ἰδόντες Увидевшие δὲ же οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ его ὅτι что αὐτὸν его πατὴρ отец φιλεῖ любит ἐκ из πάντων всех τῶν υἱῶν сыновей αὐτοῦ, его, ἐμίσησαν возненавидели αὐτὸν его καὶ и οὐκ не ἐδύναντο могли λαλεῖν говорить αὐτῷ ему οὐδὲν ничего εἰρηνικόν. мирного.
5 Ἐνυπνιασθεὶς Видевший δὲ же Ιωσηφ Иосиф ἐνύπνιον сон ἀπήγγειλεν сообщил αὐτὸ его τοῖς ἀδελφοῖς братьям αὐτοῦ его6 καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς им: Ἀκούσατε Послушайте τοῦ ἐνυπνίου сна τούτου, этого, οὗ который ἐνυπνιάσθην· видел;7 ᾤμην вот ἡμᾶς нам δεσμεύειν вязать δράγματα снопы ἐν по μέσῳ середине τῷ πεδίῳ, по́ля, καὶ и ἀνέστη встал τὸ ἐμὸν мой δράγμα сноп καὶ и ὠρθώθη, был поднят, περιστραφέντα повёрнутые δὲ же τὰ δράγματα снопы ὑμῶν ваши προσεκύνησαν поклонялись τὸ ἐμὸν моему δράγμα. снопу.8 εἶπαν Сказали δὲ же αὐτῷ ему οἱ ἀδελφοί братья: Μὴ Не [ведь] βασιλεύων царствующий βασιλεύσεις воцаришься ἐφ᾽ над ἡμᾶς нами или κυριεύων господствующий κυριεύσεις овладеешь ἡμῶν нами καὶ и προσέθεντο приложили ἔτι ещё μισεῖν ненавидеть αὐτὸν его ἕνεκεν из-за τῶν ἐνυπνίων снов αὐτοῦ его καὶ и ἕνεκεν из-за τῶν ῥημάτων слов αὐτοῦ. его.9 εἶδεν Он увидел δὲ же ἐνύπνιον сон ἕτερον другой καὶ и διηγήσατο рассказал αὐτὸ его τῷ πατρὶ отцу αὐτοῦ его καὶ и τοῖς ἀδελφοῖς братьям αὐτοῦ его καὶ и εἶπεν сказал: Ἰδοὺ Вот ἐνυπνιασάμην снился ἐνύπνιον сон ἕτερον, другой, ὥσπερ как ἥλιος солнце καὶ и σελήνη луна καὶ и ἕνδεκα одиннадцать ἀστέρες звёзд προσεκύνουν падали ниц με. меня.10 καὶ И ἐπετίμησεν запретил αὐτῷ ему πατὴρ отец αὐτοῦ его καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Τί [есть] τὸ ἐνύπνιον сон τοῦτο, этот, который ἐνυπνιάσθης приснился? ἆρά Неужели γε же ἐλθόντες пришедшие ἐλευσόμεθα придём ἐγώ я τε καὶ и μήτηρ мать σου твоя καὶ и οἱ ἀδελφοί братья σου твои προσκυνῆσαί поклониться σοι тебе ἐπὶ к τὴν γῆν земле?11 ἐζήλωσαν Возревновали δὲ же αὐτὸν его οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ, его, δὲ же πατὴρ отец αὐτοῦ его διετήρησεν сохранил τὸ ῥῆμα. слово.12 Ἐπορεύθησαν Пошли δὲ же οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ его βόσκειν пасти́ τὰ πρόβατα овец τοῦ πατρὸς отца αὐτῶν их εἰς в Συχεμ. Сихем.13 καὶ И εἶπεν сказал Ισραηλ Израиль πρὸς к Ιωσηφ Иосифу: Οὐχ [разве] не οἱ ἀδελφοί братья σου твои ποιμαίνουσιν пасут ἐν в Συχεμ Сихеме δεῦρο [иди] сюда ἀποστείλω пошлю-ка σε тебя πρὸς к αὐτούς. ним. εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτῷ ему: Ἰδοὺ Вот ἐγώ. я.14 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему Ισραηλ Израиль: Πορευθεὶς Пошедший ἰδὲ посмотри εἰ [действительно] ли ὑγιαίνουσιν здравствуют οἱ ἀδελφοί братья σου твои καὶ и τὰ πρόβατα, о́вцы, καὶ и ἀνάγγειλόν скажи μοι. мне. καὶ И ἀπέστειλεν послал αὐτὸν его ἐκ из τῆς κοιλάδος долины τῆς Χεβρων, Хеврона, καὶ и ἦλθεν он пришёл εἰς в Συχεμ. Сихем.
15 καὶ И εὗρεν нашёл αὐτὸν его ἄνθρωπος человек πλανώμενον блуждающего ἐν в τῷ πεδίῳ· долине; ἠρώτησεν спросил δὲ же αὐτὸν его ἄνθρωπος человек λέγων говорящий: Τί Что́ ζητεῖς ищешь?16 Он δὲ же εἶπεν сказал: Τοὺς ἀδελφούς Братьев μου моих ζητῶ· ищу; ἀνάγγειλόν скажи μοι, мне, ποῦ где βόσκουσιν. пасут?17 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему ἄνθρωπος человек: Ἀπήρκασιν Ушедших ἐντεῦθεν· отсюда; ἤκουσα я услышал γὰρ ведь αὐτῶν их λεγόντων говорящих: Πορευθῶμεν Пойдём εἰς в Δωθαιμ. Дофаим. καὶ И ἐπορεύθη пошёл Ιωσηφ Иосиф κατόπισθεν вослед τῶν ἀδελφῶν братьев αὐτοῦ его καὶ и εὗρεν нашёл αὐτοὺς их ἐν в Δωθαιμ. Дофаиме.18 προεῖδον Увидев δὲ же αὐτὸν его μακρόθεν издали πρὸ прежде τοῦ ἐγγίσαι приблизиться αὐτὸν ему πρὸς к αὐτοὺς ним καὶ и ἐπονηρεύοντο согрешили τοῦ [чтобы] ἀποκτεῖναι убить αὐτόν. его.19 εἶπαν Сказали δὲ же ἕκαστος каждый πρὸς к τὸν ἀδελφὸν брату αὐτοῦ его: Ἰδοὺ Вот ἐνυπνιαστὴς сновидец ἐκεῖνος тот ἔρχεται· приходит;20 νῦν теперь οὖν итак δεῦτε идите ἀποκτείνωμεν убьём αὐτὸν его καὶ и ῥίψωμεν бросим αὐτὸν его εἰς в ἕνα один τῶν [из] λάκκων рвов καὶ и ἐροῦμεν скажем Θηρίον зверь πονηρὸν злой κατέφαγεν съел αὐτόν· его; καὶ и ὀψόμεθα, увидим, τί что́ ἔσται будут τὰ ἐνύπνια сны αὐτοῦ. его.21 ἀκούσας Услышавший δὲ же Ρουβην Рувин ἐξείλατο изъял αὐτὸν его ἐκ из τῶν χειρῶν рук αὐτῶν их καὶ и εἶπεν сказал: Οὐ Не πατάξομεν ударим αὐτὸν его εἰς в ψυχήν. ду́шу.22 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτοῖς им Ρουβην Рувин: Μὴ Не [ведь] ἐκχέητε изольётся αἷμα· кровь; ἐμβάλετε бросьте αὐτὸν его εἰς в τὸν λάκκον ров τοῦτον этот τὸν ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, χεῖρα руку δὲ же μὴ не ἐπενέγκητε прострите αὐτῷ· [на] него; ὅπως [желая] чтобы ἐξέληται он изъял αὐτὸν его ἐκ из τῶν χειρῶν рук αὐτῶν их καὶ и ἀποδῷ отдал αὐτὸν его τῷ πατρὶ отцу αὐτοῦ. его.23 ἐγένετο Сделалось δὲ же ἡνίκα когда ἦλθεν пришёл Ιωσηφ Иосиф πρὸς к τοὺς ἀδελφοὺς братьям αὐτοῦ, его, ἐξέδυσαν они сняли τὸν Ιωσηφ Иосифа τὸν χιτῶνα хитон τὸν ποικίλον разукрашенный τὸν περὶ на αὐτὸν нём24 καὶ и λαβόντες взявшие αὐτὸν его ἔρριψαν они бросили εἰς в τὸν λάκκον· ров; δὲ же λάκκος ров κενός, пустой, ὕδωρ воду οὐκ не εἶχεν. имел.25 Ἐκάθισαν Они сели δὲ же φαγεῖν съесть ἄρτον хлеб καὶ и ἀναβλέψαντες взглянувшие τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами εἶδον, увидели, καὶ и ἰδοὺ вот ὁδοιπόροι караван Ισμαηλῖται Измаильтян ἤρχοντο приходит ἐκ из Γαλααδ, Галаада, καὶ и αἱ κάμηλοι верблюды αὐτῶν их ἔγεμον полнятся θυμιαμάτων благовониями καὶ и ῥητίνης камедью καὶ и στακτῆς· стактью; ἐπορεύοντο они шли δὲ же καταγαγεῖν низвести εἰς в Αἴγυπτον. Египет.26 εἶπεν Сказал δὲ же Ιουδας Иуда πρὸς к τοὺς ἀδελφοὺς братьям αὐτοῦ его: Τί [есть] χρήσιμον, пользы, ἐὰν если ἀποκτείνωμεν убьём τὸν ἀδελφὸν брата ἡμῶν нашего καὶ и κρύψωμεν сокроем τὸ αἷμα кровь αὐτοῦ его?27 δεῦτε Идите ἀποδώμεθα продадим αὐτὸν его τοῖς Ισμαηλίταις Измаильтянам τούτοις, этим, αἱ δὲ же χεῖρες ру́ки ἡμῶν наши μὴ не ἔστωσαν пусть будут ἐπ᾽ на αὐτόν, него, ὅτι потому что ἀδελφὸς брат ἡμῶν наш καὶ и σὰρξ плоть ἡμῶν наша ἐστιν. он есть. ἤκουσαν Услышали δὲ же οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ. его.28 καὶ И παρεπορεύοντο проходили οἱ ἄνθρωποι люди οἱ Μαδιηναῖοι Мединеи οἱ ἔμποροι, торговцы, καὶ и ἐξείλκυσαν они извлекли καὶ и ἀνεβίβασαν вытащили τὸν Ιωσηφ Иосифа ἐκ из τοῦ λάκκου рва καὶ и ἀπέδοντο отдали τὸν Ιωσηφ Иосифа τοῖς Ισμαηλίταις Измаильтянам εἴκοσι [за] двадцать χρυσῶν, золотых, καὶ и κατήγαγον свели τὸν Ιωσηφ Иосифа εἰς в Αἴγυπτον. Египет.29 ἀνέστρεψεν Вернулся δὲ же Ρουβην Рувин ἐπὶ ко τὸν λάκκον рву καὶ и οὐχ не ὁρᾷ видит τὸν Ιωσηφ Иосифа ἐν во τῷ λάκκῳ рву καὶ и διέρρηξεν разорвал τὰ ἱμάτια одежды αὐτοῦ. его.30 καὶ И ἀνέστρεψεν вернулся πρὸς к τοὺς ἀδελφοὺς братьям αὐτοῦ его καὶ и εἶπεν сказал: Τὸ παιδάριον Мальчик οὐκ не ἔστιν· есть; ἐγὼ я δὲ же ποῦ куда πορεύομαι иду ἔτι ещё?31 Λαβόντες Взявшие δὲ же τὸν χιτῶνα одежду τοῦ Ιωσηφ Иосифа ἔσφαξαν закололи ἔριφον козлёнка αἰγῶν [от] коз καὶ и ἐμόλυναν запачкали τὸν χιτῶνα хитон τῷ αἵματι. кровью.32 καὶ И ἀπέστειλαν послали τὸν χιτῶνα хитон τὸν ποικίλον разукрашенный καὶ и εἰσήνεγκαν принесли τῷ πατρὶ отцу αὐτῶν их καὶ и εἶπαν сказали: Τοῦτον Этот εὕρομεν· мы нашли; ἐπίγνωθι узнай εἰ [действительно] ли χιτὼν хитон τοῦ υἱοῦ сына σού твоего ἐστιν он есть или οὔ. нет.33 καὶ И ἐπέγνω узнал αὐτὸν его καὶ и εἶπεν сказал: Χιτὼν Хитон τοῦ υἱοῦ сына μού моего ἐστιν· есть; θηρίον зверь πονηρὸν злой κατέφαγεν съел αὐτόν, его, θηρίον зверь ἥρπασεν схватил τὸν Ιωσηφ. Иосифа.34 διέρρηξεν Разорвал δὲ же Ιακωβ Иаков τὰ ἱμάτια одежды αὐτοῦ его καὶ и ἐπέθετο возложил σάκκον мешковину ἐπὶ на τὴν ὀσφὺν бедро αὐτοῦ его καὶ и ἐπένθει оплакивал τὸν υἱὸν сына αὐτοῦ его ἡμέρας дни πολλάς. многие.
35 συνήχθησαν Были собраны δὲ же πάντες все οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ его καὶ и αἱ θυγατέρες дочери καὶ и ἦλθον пришли παρακαλέσαι утешить αὐτόν, его, καὶ и οὐκ не ἤθελεν желал παρακαλεῖσθαι утешиться λέγων говорящий ὅτι что: Καταβήσομαι Сойду πρὸς к τὸν υἱόν сыну μου моему πενθῶν плачущий εἰς в ᾅδου. ад. καὶ И ἔκλαυσεν оплакивал αὐτὸν его πατὴρ отец αὐτοῦ. его.36 οἱ δὲ Же Μαδιηναῖοι Мединеи ἀπέδοντο отдали τὸν Ιωσηφ Иосифа εἰς в Αἴγυπτον Египет τῷ Πετεφρη Петеферу τῷ σπάδοντι евнуху Φαραω, фараона, ἀρχιμαγείρῳ. главному повару.