keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 33, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 33

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀναβλέψας Взглянувший δὲ же Ιακωβ Иаков εἶδεν увидел καὶ и ἰδοὺ вот Ησαυ Исав ἀδελφὸς брат αὐτοῦ его ἐρχόμενος приходящий καὶ и τετρακόσιοι четыреста ἄνδρες мужчин μετ᾽ с αὐτοῦ. ним. καὶ И ἐπιδιεῖλεν разделил Ιακωβ Иаков τὰ παιδία детей ἐπὶ на Λειαν Лии καὶ и Ραχηλ Рахиль καὶ и τὰς δύο двух παιδίσκας рабынь2 καὶ и ἐποίησεν сделал τὰς δύο двух παιδίσκας рабынь καὶ и τοὺς υἱοὺς сыновей αὐτῶν их ἐν в πρώτοις первых καὶ и Λειαν Лию καὶ и τὰ παιδία детей αὐτῆς её ὀπίσω позади, καὶ а Ραχηλ Рахиль καὶ и Ιωσηφ Иосифа ἐσχάτους. последних.3 αὐτὸς Он δὲ же προῆλθεν предшествовал ἔμπροσθεν перед αὐτῶν ними καὶ и προσεκύνησεν поклонился ἐπὶ к τὴν γῆν земле ἑπτάκις семь раз ἕως пока τοῦ ἐγγίσαι приблизиться τοῦ ἀδελφοῦ [к] брату αὐτοῦ. его.4 καὶ И προσέδραμεν подбежал Ησαυ Исав εἰς чтобы συνάντησιν встретиться с αὐτῷ ним καὶ и περιλαβὼν обнявший αὐτὸν его ἐφίλησεν поцеловал καὶ и προσέπεσεν припал ἐπὶ на τὸν τράχηλον шею αὐτοῦ, его, καὶ и ἔκλαυσαν плакали ἀμφότεροι. оба.
5 καὶ И ἀναβλέψας воззревший εἶδεν увидел τὰς γυναῖκας жён καὶ и τὰ παιδία детей καὶ и εἶπεν сказал: Τί Что же ταῦτά эти σοί тебе ἐστιν есть? Он δὲ же εἶπεν сказал: Τὰ παιδία, Дети, οἷς которыми ἠλέησεν помиловал θεὸς Бог τὸν παῖδά раба σου. твоего.6 καὶ И προσήγγισαν приблизились αἱ παιδίσκαι рабыни καὶ и τὰ τέκνα дети αὐτῶν их καὶ и προσεκύνησαν, поклонились,7 καὶ и προσήγγισεν приблизилась Λεια Лия καὶ и τὰ τέκνα дети αὐτῆς её καὶ и προσεκύνησαν, поклонились, καὶ и μετὰ после ταῦτα этих προσήγγισεν приблизилась Ραχηλ Рахиль καὶ и Ιωσηφ Иосиф καὶ и προσεκύνησαν. поклонились.8 καὶ И εἶπεν сказал: Τί Что же ταῦτά эти σοί тебе ἐστιν, есть, πᾶσαι все αἱ παρεμβολαὶ лагери αὗται, эти, αἷς которые ἀπήντηκα я встретил? Он δὲ же εἶπεν сказал: Ἵνα Чтобы εὕρῃ нашёл παῖς раб σου твой χάριν благосклонность ἐναντίον перед σου, тобой, κύριε. господин.9 εἶπεν Сказал δὲ же Ησαυ Исав: Ἔστιν Есть μοι мне πολλά, многое, ἄδελφε· брат; ἔστω пусть будет σοι тебе τὰ σά. твоё.10 εἶπεν Сказал δὲ же Ιακωβ Иаков: Εἰ Если εὕρηκα я нашёл χάριν благосклонность ἐναντίον перед σου, тобой, δέξαι прими τὰ δῶρα дары διὰ через τῶν ἐμῶν мои χειρῶν· ру́ки; ἕνεκεν из-за τούτου этого εἶδον я увидел τὸ πρόσωπόν лицо σου, твоё, ὡς как ἄν если τις кто-либо ἴδοι видел πρόσωπον лицо θεοῦ, Бога, καὶ и εὐδοκήσεις будешь довольным με· мной;11 λαβὲ возьми τὰς εὐλογίας благословения μου, мои, ἃς которые ἤνεγκά привёл σοι, тебе, ὅτι потому что ἠλέησέν помиловал με меня θεὸς Бог καὶ и ἔστιν есть μοι мне πάντα. все. καὶ И ἐβιάσατο насильно [уговаривал] αὐτόν, его, καὶ и ἔλαβεν. он взял.12 καὶ И εἶπεν сказал: Ἀπάραντες Отправившиеся πορευσόμεθα пойдём ἐπ᾽ на εὐθεῖαν. прямую.13 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему: κύριός Господин μου мой γινώσκει знает ὅτι что τὰ παιδία дети ἁπαλώτερα нежные καὶ и τὰ πρόβατα о́вцы καὶ и αἱ βόες коровы λοχεύονται рожают ἐπ᾽ при ἐμέ· мне; ἐὰν если οὖν итак καταδιώξω погоню αὐτοὺς их ἡμέραν день μίαν, один, ἀποθανοῦνται умрут πάντα все τὰ κτήνη. [из] скота.14 προελθέτω Пойдёт вперёд κύριός господин μου мой ἔμπροσθεν перед τοῦ παιδός, рабом, ἐγὼ я δὲ же ἐνισχύσω укреплюсь ἐν в τῇ ὁδῷ пути κατὰ по σχολὴν медленности τῆς πορεύσεως движения τῆς ἐναντίον перед μου мной καὶ и κατὰ согласно πόδα ноге τῶν παιδαρίων детей ἕως пока τοῦ με мне ἐλθεῖν прийти πρὸς к τὸν κύριόν господину μου моему εἰς в Σηιρ. Сеир.
15 εἶπεν Сказал δὲ же Ησαυ Исав: Καταλείψω Оставлю μετὰ с σοῦ тобой ἀπὸ от τοῦ λαοῦ народа τοῦ которого μετ᾽ со ἐμοῦ. мной. Он δὲ же εἶπεν сказал: Ἵνα [Для] τί чего τοῦτο это? ἱκανὸν Достаточно ὅτι что εὗρον я нашёл χάριν благосклонность ἐναντίον перед σου, тобой, κύριε. господин.16 ἀπέστρεψεν Вернулся δὲ же Ησαυ Исав ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот εἰς в τὴν ὁδὸν путь αὐτοῦ его εἰς в Σηιρ. Сеир.17 Καὶ А Ιακωβ Иаков ἀπαίρει отправился εἰς в Σκηνάς· Шатры; καὶ и ἐποίησεν сделал ἑαυτῷ себе ἐκεῖ там οἰκίας дома́ καὶ и τοῖς κτήνεσιν животным αὐτοῦ его ἐποίησεν сделал σκηνάς· шатры; διὰ через τοῦτο это ἐκάλεσεν назвал τὸ ὄνομα имя τοῦ τόπου ме́ста ἐκείνου того Σκηναί. Шатры.18 καὶ И ἦλθεν пришёл Ιακωβ Иаков εἰς в Σαλημ Салим πόλιν город Σικιμων, Сикимы, которая ἐστιν есть ἐν в γῇ земле Χανααν, Ханаан, ὅτε когда ἦλθεν пришёл ἐκ из τῆς Μεσοποταμίας Месопотамии Συρίας, Сирии, καὶ и παρενέβαλεν остановился κατὰ перед πρόσωπον лицом τῆς πόλεως. го́рода.19 καὶ И ἐκτήσατο приобрёл τὴν μερίδα часть [земли́] τοῦ ἀγροῦ, по́ля, οὗ где ἔστησεν он поставил ἐκεῖ там τὴν σκηνὴν шатёр αὐτοῦ, его, παρὰ у Εμμωρ Эммора πατρὸς отца Συχεμ Сихем ἑκατὸν [за] сто ἀμνῶν ягнят20 καὶ и ἔστησεν поставил ἐκεῖ там θυσιαστήριον жертвенник καὶ и ἐπεκαλέσατο призвал τὸν θεὸν Бога Ισραηλ. Израиля.