keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 32, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 32

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И Ιακωβ Иаков ἀπῆλθεν отошёл εἰς в τὴν ἑαυτοῦ свой ὁδόν. путь. καὶ И ἀναβλέψας воззревший εἶδεν увидел παρεμβολὴν лагерь θεοῦ Бога παρεμβεβληκυῖαν, поражающий, καὶ и συνήντησαν встретились αὐτῷ ему οἱ ἄγγελοι ангелы τοῦ θεοῦ. Бога.2 εἶπεν Сказал δὲ же Ιακωβ, Иаков, ἡνίκα когда εἶδεν увидел αὐτούς их: Παρεμβολὴ Полк θεοῦ Бога αὕτη· это; καὶ и ἐκάλεσεν назвал τὸ ὄνομα имя τοῦ τόπου ме́ста ἐκείνου того Παρεμβολαί. Полки́.3 Ἀπέστειλεν Послал δὲ же Ιακωβ Иаков ἀγγέλους вестников ἔμπροσθεν перед αὐτοῦ ним πρὸς к Ησαυ Исаву τὸν ἀδελφὸν брату αὐτοῦ его εἰς в γῆν землю Σηιρ Сеир εἰς в χώραν страну Εδωμ Едом4 καὶ и ἐνετείλατο приказал αὐτοῖς им λέγων говорящий: Οὕτως Так ἐρεῖτε скажете τῷ κυρίῳ господину μου моему Ησαυ Исаву: Οὕτως Так λέγει говорит παῖς раб σου твой Ιακωβ Иаков: Μετὰ Вместе [с] Λαβαν Лаваном παρῴκησα жил καὶ и ἐχρόνισα замедлил ἕως до τοῦ νῦν, теперь,
5 καὶ и ἐγένοντό сделались μοι мне βόες быки καὶ и ὄνοι ослы καὶ и πρόβατα о́вцы καὶ и παῖδες рабы καὶ и παιδίσκαι, рабыни, καὶ и ἀπέστειλα я послал ἀναγγεῖλαι [чтобы] возвестить τῷ κυρίῳ господину μου моему Ησαυ, Исаву, ἵνα чтобы εὕρῃ нашёл παῖς раб σου твой χάριν благосклонность ἐναντίον перед σου. тобой.6 καὶ И ἀνέστρεψαν вернулись οἱ ἄγγελοι вестники πρὸς к Ιακωβ Иакову λέγοντες говорящие: Ἤλθομεν Мы пришли πρὸς к τὸν ἀδελφόν брату σου твоему Ησαυ, Исаву, καὶ и ἰδοὺ вот αὐτὸς он ἔρχεται приходит εἰς чтобы συνάντησίν встретиться с σοι тобой καὶ и τετρακόσιοι четыреста ἄνδρες мужчин μετ᾽ с αὐτοῦ. ним.7 ἐφοβήθη Устрашился δὲ же Ιακωβ Иаков σφόδρα очень καὶ и ἠπορεῖτο. недоумевал. καὶ И διεῖλεν разделил τὸν λαὸν народ τὸν который μετ᾽ с αὐτοῦ ним καὶ и τοὺς βόας быков καὶ и τὰ πρόβατα овец εἰς на δύο два παρεμβολάς, становища,8 καὶ и εἶπεν сказал Ιακωβ Иаков: Ἐὰν Если ἔλθῃ придёт Ησαυ Исав εἰς в παρεμβολὴν лагерь μίαν один καὶ и ἐκκόψῃ вырежет αὐτήν, его, ἔσται будет παρεμβολὴ лагерь δευτέρα второй εἰς для [того, чтобы] τὸ σῴζεσθαι. спасаться.9 εἶπεν Сказал δὲ же Ιακωβ Иаков: θεὸς Бог τοῦ πατρός отца μου моего Αβρααμ Авраама καὶ и θεὸς Бог τοῦ πατρός отца μου моего Ισαακ, Исаака, κύριε Господь εἴπας сказавший μοι мне: Ἀπότρεχε Вернись εἰς в τὴν γῆν землю τῆς γενέσεώς происхождения σου твоего καὶ и εὖ хорошо σε тебе ποιήσω, Я сделаю,10 ἱκανοῦταί сделал достаточным μοι меня ἀπὸ из πάσης всякой δικαιοσύνης праведности καὶ и ἀπὸ из πάσης всякой ἀληθείας, истины, ἧς которую ἐποίησας Ты сделал τῷ παιδί рабу σου· Твоему; ἐν в γὰρ ведь τῇ ῥάβδῳ посохе μου моём διέβην перешёл τὸν Ιορδάνην Иордан τοῦτον, этот, νῦν теперь δὲ же γέγονα я сделался εἰς в δύο два παρεμβολάς. лагеря.11 ἐξελοῦ Избавь με меня ἐκ от χειρὸς руки́ τοῦ ἀδελφοῦ брата μου моего Ησαυ, Исава, ὅτι потому что φοβοῦμαι боюсь ἐγὼ я αὐτόν, его, μήποτε чтобы не ἐλθὼν пришедший πατάξῃ поразил με меня καὶ и μητέρα мать ἐπὶ на τέκνοις. детях.12 σὺ Ты δὲ же εἶπας сказал: Καλῶς Хорошо εὖ хорошо σε тебе ποιήσω Я сделаю καὶ и θήσω положу τὸ σπέρμα семя σου твоё ὡς как τὴν ἄμμον песок τῆς θαλάσσης, мо́ря, которого οὐκ не ἀριθμηθήσεται будет сочтено ἀπὸ от τοῦ πλήθους. множества.13 καὶ И ἐκοιμήθη он спал ἐκεῖ там τὴν νύκτα ночь ἐκείνην. ту. καὶ И ἔλαβεν взял ὧν которые ἔφερεν приносил δῶρα дары καὶ и ἐξαπέστειλεν отослал Ησαυ Исаву τῷ ἀδελφῷ брату αὐτοῦ, его,14 αἶγας коз διακοσίας, двести, τράγους козлов εἴκοσι, двадцать, πρόβατα овец διακόσια, двести, κριοὺς баранов εἴκοσι, двадцать,
15 καμήλους верблюдиц θηλαζούσας кормящих καὶ и τὰ παιδία детей αὐτῶν их τριάκοντα, тридцать, βόας волов τεσσαράκοντα, сорок, ταύρους быков δέκα, десять, ὄνους ослов εἴκοσι двадцать καὶ и πώλους жеребят δέκα. десять.16 καὶ И ἔδωκεν дал διὰ через χειρὸς руку τοῖς παισὶν слуг αὐτοῦ его ποίμνιον стадо κατὰ по μόνας. одному. εἶπεν Сказал δὲ же τοῖς παισὶν слугам αὐτοῦ его: Προπορεύεσθε Пойдите ἔμπροσθέν перед μου мной καὶ и διάστημα расстояние ποιεῖτε делайте ἀνὰ по μέσον середине [между] ποίμνης стадом καὶ и ποίμνης. стадом.17 καὶ И ἐνετείλατο приказал τῷ πρώτῳ первому λέγων говорящий: Ἐάν Если σοι тебе συναντήσῃ встретится Ησαυ Исав ἀδελφός брат μου мой καὶ и ἐρωτᾷ будет спрашивать σε тебя λέγων говорящий: Τίνος Кого εἶ есть καὶ и ποῦ куда πορεύῃ, идёшь, καὶ и τίνος кого ταῦτα эти τὰ προπορευόμενά идущие впереди σου тебя?18 ἐρεῖς Скажешь: Τοῦ παιδός Раба σου твоего Ιακωβ· Иакова; δῶρα дары ἀπέσταλκεν послал τῷ κυρίῳ господину μου моему Ησαυ, Исаву, καὶ и ἰδοὺ вот αὐτὸς он ὀπίσω позади ἡμῶν. нас.19 καὶ И ἐνετείλατο приказал τῷ πρώτῳ первому καὶ и τῷ δευτέρῳ второму καὶ и τῷ τρίτῳ третьему καὶ и πᾶσι всем τοῖς προπορευομένοις идущим впереди ὀπίσω за τῶν ποιμνίων стадами τούτων этих λέγων говорящий: Κατὰ По τὸ ῥῆμα слову τοῦτο этому λαλήσατε скажете Ησαυ Исаву ἐν когда τῷ εὑρεῖν найти ὑμᾶς вас αὐτὸν ему20 καὶ и ἐρεῖτε скажете: Ἰδοὺ Вот παῖς раб σου твой Ιακωβ Иаков παραγίνεται находится ὀπίσω позади ἡμῶν. нас. εἶπεν Сказал γάρ ведь: Ἐξιλάσομαι Укрощу τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его ἐν в τοῖς δώροις дарах τοῖς προπορευομένοις идущих впереди αὐτοῦ, его, καὶ и μετὰ после τοῦτο этого ὄψομαι увижу τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ· его; ἴσως возможно γὰρ ведь προσδέξεται благосклонно примет τὸ πρόσωπόν лицо μου. моё.21 καὶ И παρεπορεύοντο проходили τὰ δῶρα дары κατὰ перед πρόσωπον лицом αὐτοῦ, его, αὐτὸς он δὲ же ἐκοιμήθη спал τὴν νύκτα ночь ἐκείνην ту ἐν в τῇ παρεμβολῇ. стане.22 Ἀναστὰς Вставший δὲ же τὴν νύκτα ночью ἐκείνην той ἔλαβεν взял τὰς δύο двух γυναῖκας жён καὶ и τὰς δύο двух παιδίσκας рабынь καὶ и τὰ ἕνδεκα одиннадцать παιδία детей αὐτοῦ его καὶ и διέβη перешёл τὴν διάβασιν переправу τοῦ Ιαβοκ· Иавока;23 καὶ и ἔλαβεν взял αὐτοὺς их καὶ и διέβη перешёл τὸν χειμάρρουν поток καὶ и διεβίβασεν перевёл πάντα всё τὰ которое αὐτοῦ. его.24 ὑπελείφθη Был оставлен δὲ же Ιακωβ Иаков μόνος, один, καὶ и ἐπάλαιεν боролся ἄνθρωπος человек μετ᾽ с αὐτοῦ ним ἕως до πρωί. утра́.25 εἶδεν Увидел δὲ же ὅτι что οὐ не δύναται может πρὸς против αὐτόν, него, καὶ и ἥψατο коснулся τοῦ πλάτους широкой части τοῦ μηροῦ бедра αὐτοῦ, его, καὶ и ἐνάρκησεν онемела τὸ πλάτος широкая часть τοῦ μηροῦ бедра Ιακωβ Иакова ἐν когда τῷ παλαίειν бороться αὐτὸν ему μετ᾽ с αὐτοῦ. Ним.26 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Ἀπόστειλόν Отпусти με· Меня; ἀνέβη вышел γὰρ ведь ὄρθρος. рассвет. Он δὲ же εἶπεν сказал: Οὐ Нет μή не σε Тебя ἀποστείλω, отпущу, ἐὰν если μή не με меня εὐλογήσῃς. благословишь.27 εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτῷ ему: Τί Какое τὸ ὄνομά имя σού твоё ἐστιν есть? Он δὲ же εἶπεν сказал Ιακωβ. Иаков.28 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему: Οὐ Не κληθήσεται будет названо ἔτι уже́ τὸ ὄνομά имя σου твоё Ιακωβ, Иаков, ἀλλὰ но Ισραηλ Израиль ἔσται будет τὸ ὄνομά имя σου, твоё, ὅτι потому что ἐνίσχυσας укреплён μετὰ с θεοῦ Богом καὶ и μετὰ с ἀνθρώπων людьми δυνατός. сильный.29 ἠρώτησεν Спросил δὲ же Ιακωβ Иаков καὶ и εἶπεν сказал: Ἀνάγγειλόν Скажи μοι мне τὸ ὄνομά имя σου. Твоё. καὶ И εἶπεν Он сказал: Ἵνα [же есть] τί что τοῦτο это ἐρωτᾷς спрашиваешь τὸ ὄνομά имя μου Моё? καὶ И ηὐλόγησεν благословил αὐτὸν его ἐκεῖ. там.30 καὶ И ἐκάλεσεν назвал Ιακωβ Иаков τὸ ὄνομα имя τοῦ τόπου ме́ста ἐκείνου того: Εἶδος Образ θεοῦ· Бога; εἶδον я увидел γὰρ ведь θεὸν Бога πρόσωπον лицом πρὸς к πρόσωπον, лицу, καὶ и ἐσώθη была сохранена μου моя́ ψυχή. душа́.31 ἀνέτειλεν Взошло δὲ же αὐτῷ ему ἥλιος, солнце, ἡνίκα когда παρῆλθεν исчез τὸ εἶδος образ τοῦ θεοῦ· Бога; αὐτὸς он δὲ же ἐπέσκαζεν хромал τῷ μηρῷ бедром αὐτοῦ. его.32 ἕνεκεν Из-за τούτου этого οὐ нет μὴ не φάγωσιν едят οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля τὸ νεῦρον, сухожилие, которое ἐνάρκησεν, онемело, которое ἐστιν есть ἐπὶ у τοῦ πλάτους широкой части τοῦ μηροῦ, бедра, ἕως до τῆς ἡμέρας дня ταύτης, этого, ὅτι потому что ἥψατο коснулся τοῦ πλάτους широкой части τοῦ μηροῦ бедра Ιακωβ Иакова τοῦ νεύρου сухожилия καὶ и ἐνάρκησεν. онемело.