keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 50, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 50

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐπιπεσὼν павший Ιωσηφ Иосиф ἐπὶ на τὸ πρόσωπον лицо τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его ἔκλαυσεν заплакал ἐπ᾽ на αὐτὸν нём καὶ и ἐφίλησεν поцеловал αὐτόν. его.2 καὶ И προσέταξεν приказал Ιωσηφ Иосиф τοῖς παισὶν слугам αὐτοῦ его τοῖς ἐνταφιασταῖς погребающим мертвецов ἐνταφιάσαι забальзамировать τὸν πατέρα отца αὐτοῦ, его, καὶ и ἐνεταφίασαν забальзамировали οἱ ἐνταφιασταὶ погребающие мертвецов τὸν Ισραηλ. Израиля.3 καὶ И ἐπλήρωσαν исполнили αὐτοῦ его τεσσαράκοντα сорок ἡμέρας· дней; οὕτως так γὰρ ведь καταριθμοῦνται исчисляются αἱ ἡμέραι дни τῆς ταφῆς. погребения. καὶ И ἐπένθησεν оплакал αὐτὸν его Αἴγυπτος Египет ἑβδομήκοντα семьдесят ἡμέρας. дней.4 Ἐπειδὴ После того как δὲ же παρῆλθον миновали αἱ ἡμέραι дни τοῦ πένθους, плача, ἐλάλησεν сказал Ιωσηφ Иосиф πρὸς к τοὺς δυνάστας сильным Φαραω фараона λέγων говорящий: Εἰ Если εὗρον нашёл χάριν благодать ἐναντίον перед ὑμῶν, вами, λαλήσατε скажите περὶ о ἐμοῦ мне εἰς в τὰ ὦτα уши Φαραω фараону λέγοντες говорящие:
5 πατήρ Отец μου мой ὥρκισέν заклял με меня λέγων говорящий: Ἐν В τῷ μνημείῳ, гробнице, которую ὤρυξα купил ἐμαυτῷ мне самому ἐν в γῇ земле Χανααν, Ханаан, ἐκεῖ там με меня θάψεις· похоронишь; νῦν теперь οὖν итак ἀναβὰς взошедший θάψω похороню τὸν πατέρα отца μου моего καὶ и ἐπανελεύσομαι. возвращусь.6 καὶ И εἶπεν сказал Φαραω фараон: Ἀνάβηθι, Взойди, θάψον похорони τὸν πατέρα отца σου, твоего, καθάπερ как ὥρκισέν заклял σε. тебя.7 καὶ И ἀνέβη взошёл Ιωσηφ Иосиф θάψαι похоронить τὸν πατέρα отца αὐτοῦ, его, καὶ и συνανέβησαν взошли вместе μετ᾽ с αὐτοῦ ним πάντες все οἱ παῖδες слу́ги Φαραω фараона καὶ и οἱ πρεσβύτεροι старейшины τοῦ οἴκου до́ма αὐτοῦ его καὶ и πάντες все οἱ πρεσβύτεροι старейшины τῆς γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта8 καὶ и πᾶσα весь πανοικία дом Ιωσηφ Иосифа καὶ и οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ его καὶ и πᾶσα весь οἰκία дом πατρικὴ отца αὐτοῦ, его, καὶ и τὴν συγγένειαν родни, καὶ а τὰ πρόβατα о́вцы καὶ и τοὺς βόας быки ὑπελίποντο остались ἐν в γῇ земле Γεσεμ. Гесем.9 καὶ И συνανέβησαν взошли вместе μετ᾽ с αὐτοῦ ним καὶ и ἅρματα колесницы καὶ и ἱππεῖς, конники, καὶ и ἐγένετο сделался παρεμβολὴ стан μεγάλη великий σφόδρα. очень.10 καὶ И παρεγένοντο они прибыли ἐφ᾽ на ἅλωνα гумно Αταδ, Атад, которое ἐστιν есть πέραν за τοῦ Ιορδάνου, Иорданом, καὶ и ἐκόψαντο оплакивали αὐτὸν его κοπετὸν рыданием μέγαν больши́м καὶ и ἰσχυρὸν сильным σφόδρα· очень; καὶ и ἐποίησεν сделалась τὸ πένθος скорбь τῷ к πατρὶ отцу αὐτοῦ его ἑπτὰ семь ἡμέρας. дней.11 καὶ И εἶδον увидели οἱ κάτοικοι обитатели τῆς γῆς земли́ Χανααν Ханаан τὸ πένθος скорбь ἐν среди ἅλωνι гумна́ Αταδ καὶ и εἶπαν сказали: Πένθος Скорбь μέγα великая τοῦτό это ἐστιν есть τοῖς Αἰγυπτίοις· египтянам; διὰ из-за τοῦτο этого ἐκάλεσεν назвали τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Πένθος Скорбь Αἰγύπτου, Египта, которое ἐστιν есть πέραν за τοῦ Ιορδάνου. Иорданом.12 καὶ И ἐποίησαν сделали αὐτῷ ему οὕτως так οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ его καὶ и ἔθαψαν похоронили αὐτὸν его ἐκεῖ. там.13 καὶ И ἀνέλαβον подняли αὐτὸν его οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ его εἰς в γῆν землю Χανααν Ханаан καὶ и ἔθαψαν похоронили αὐτὸν его εἰς в τὸ σπήλαιον пещере τὸ διπλοῦν, двойной, которую ἐκτήσατο приобрёл Αβρααμ Авраам τὸ σπήλαιον пещерой ἐν в κτήσει имущество μνημείου гробницы παρὰ у Εφρων Ефрона τοῦ Χετταίου Хеттеянина κατέναντι напротив Μαμβρη. Мамврии.14 καὶ И ἀπέστρεψεν вернулся Ιωσηφ Иосиф εἰς в Αἴγυπτον, Египет, αὐτὸς он καὶ и οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ его καὶ и οἱ συναναβάντες совзошедшие θάψαι похоронить τὸν πατέρα отца αὐτοῦ. его.
15 Ἰδόντες Увидевшие δὲ же οἱ ἀδελφοὶ братья Ιωσηφ Иосифа ὅτι что τέθνηκεν умер πατὴρ отец αὐτῶν, их, εἶπαν сказали: Μήποτε Чтобы μνησικακήσῃ злопамятовал ἡμῖν [к] нам Ιωσηφ Иосиф καὶ и ἀνταπόδομα воздаяние ἀνταποδῷ воздал ἡμῖν нам πάντα все τὰ κακά, бедствия, которые ἐνεδειξάμεθα причинили αὐτῷ. ему.16 καὶ И παρεγένοντο они прибыли πρὸς к Ιωσηφ Иосифу λέγοντες говорящие: πατήρ Отец σου твой ὥρκισεν заклинал πρὸ прежде τοῦ τελευτῆσαι умереть αὐτὸν ему λέγων говорящий:17 Οὕτως Так εἴπατε скажите Ιωσηφ Иосифу: Ἄφες Оставь αὐτοῖς им τὴν ἀδικίαν неправедность καὶ и τὴν ἁμαρτίαν грех αὐτῶν, их, ὅτι потому что πονηρά злое σοι тебе ἐνεδείξαντο· причинили; καὶ и νῦν теперь δέξαι прими τὴν ἀδικίαν неправедность τῶν θεραπόντων слуг τοῦ θεοῦ Бога τοῦ πατρός отца σου. твоего. καὶ И ἔκλαυσεν заплакал Ιωσηφ Иосиф λαλούντων произносящих αὐτῶν их πρὸς к αὐτόν. нему.18 καὶ И ἐλθόντες пришедшие πρὸς к αὐτὸν нему εἶπαν они сказали: Οἵδε Вот ἡμεῖς мы σοι тебе οἰκέται. слу́ги.19 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им Ιωσηφ Иосиф: Μὴ Не φοβεῖσθε· бойтесь; τοῦ γὰρ ведь θεοῦ Бога εἰμι есть ἐγώ. я.20 ὑμεῖς Вы ἐβουλεύσασθε измышляли κατ᾽ против ἐμοῦ меня εἰς на πονηρά, злое, δὲ же θεὸς Бог ἐβουλεύσατο замышлял περὶ о ἐμοῦ мне εἰς на ἀγαθά, добро, ὅπως чтобы ἂν γενηθῇ сделалось ὡς как σήμερον, сегодня, ἵνα чтобы διατραφῇ пропитал λαὸς народ πολύς. многий.21 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им: Μὴ Не φοβεῖσθε· бойтесь; ἐγὼ я διαθρέψω прокормлю ὑμᾶς вас καὶ и τὰς οἰκίας дома́ ὑμῶν. ваши. καὶ И παρεκάλεσεν утешил αὐτοὺς их καὶ и ἐλάλησεν сказал αὐτῶν им εἰς к τὴν καρδίαν. сердцу.22 Καὶ И κατῴκησεν поселился Ιωσηφ Иосиф ἐν в Αἰγύπτῳ, Египте, αὐτὸς он καὶ и οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ его καὶ и πᾶσα весь πανοικία дом τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ. его. καὶ И ἔζησεν жил Ιωσηφ Иосиф ἔτη лет ἑκατὸν сто δέκα. десять.23 καὶ И εἶδεν увидел Ιωσηφ Иосиф Εφραιμ Эфраимы παιδία детей ἕως до τρίτης третьего γενεᾶς, поколения, καὶ и υἱοὶ сыновей Μαχιρ Махира τοῦ υἱοῦ сына Μανασση Манассии ἐτέχθησαν родившего ἐπὶ на μηρῶν бедро Ιωσηφ. Иосифа.24 καὶ И εἶπεν сказал Ιωσηφ Иосиф τοῖς ἀδελφοῖς братьям αὐτοῦ его λέγων говорящий: Ἐγὼ Я ἀποθνῄσκω· умираю; ἐπισκοπῇ посещением δὲ же ἐπισκέψεται посетит ὑμᾶς вас θεὸς Бог καὶ и ἀνάξει выведет ὑμᾶς вас ἐκ из τῆς γῆς земли́ ταύτης этой εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которой ὤμοσεν поклялся θεὸς Бог τοῖς πατράσιν отцам ἡμῶν нашим Αβρααμ Аврааму καὶ и Ισαακ Исааку καὶ и Ιακωβ. Иакову.25 καὶ и ὥρκισεν заклял Ιωσηφ Иосиф τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ Израиля λέγων говорящий: Ἐν В τῇ ἐπισκοπῇ, посещении, которым ἐπισκέψεται посетит ὑμᾶς вас θεός, Бог, καὶ и συνανοίσετε совознесите τὰ ὀστᾶ кости μου мои ἐντεῦθεν отсюда μεθ᾽ с ὑμῶν. вами.26 καὶ И ἐτελεύτησεν скончался Ιωσηφ Иосиф ἐτῶν годами ἑκατὸν сто δέκα· десятью; καὶ и ἔθαψαν похоронили αὐτὸν его καὶ и ἔθηκαν положили ἐν в τῇ σορῷ гроб ἐν в Αἰγύπτῳ. Египте.