keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 40, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 40

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένετο Случилось δὲ же μετὰ после τὰ ῥήματα слов ταῦτα этих ἥμαρτεν провинился ἀρχιοινοχόος главный виночерпий τοῦ βασιλέως царя Αἰγύπτου Египта καὶ и ἀρχισιτοποιὸς главный хлебодар τῷ κυρίῳ господину αὐτῶν их βασιλεῖ царю Αἰγύπτου. Египта.2 καὶ И ὠργίσθη разгневался Φαραω фараон ἐπὶ на τοῖς δυσὶν двух εὐνούχοις евнухов αὐτοῦ, его, ἐπὶ на τῷ ἀρχιοινοχόῳ главного виночерпия καὶ и ἐπὶ на τῷ ἀρχισιτοποιῷ, главного хлебодара,3 καὶ и ἔθετο поместил αὐτοὺς их ἐν в φυλακῇ тюрьму παρὰ у τῷ δεσμοφύλακι тюремщика εἰς в τὸ δεσμωτήριον, тюрьму, εἰς в τὸν τόπον, место, οὗ где Ιωσηφ Иосиф ἀπῆκτο заключён ἐκεῖ. там.4 καὶ И συνέστησεν предоставил ἀρχιδεσμώτης главный страж τῷ Ιωσηφ Иосифа αὐτούς, им, καὶ и παρέστη предстал αὐτοῖς· им; ἦσαν были δὲ же ἡμέρας дни ἐν в τῇ φυλακῇ. тюрьме.
5 καὶ И εἶδον увидели ἀμφότεροι оба ἐνύπνιον, сон, ἑκάτερος разный ἐνύπνιον, сон, ἐν в μιᾷ одну νυκτὶ ночь ὅρασις виде́ние τοῦ ἐνυπνίου сна αὐτοῦ, своего, ἀρχιοινοχόος главный виночерпий καὶ и ἀρχισιτοποιός, главный хлебодар, οἳ которые ἦσαν были τῷ βασιλεῖ царю Αἰγύπτου, Египта, οἱ ὄντες находящиеся ἐν в τῷ δεσμωτηρίῳ. тюрьме.6 εἰσῆλθεν Вошёл δὲ же πρὸς к αὐτοὺς ним Ιωσηφ Иосиф τὸ πρωῒ рано утром καὶ и εἶδεν увидел αὐτούς, их, καὶ и ἦσαν они были τεταραγμένοι. потрясённые.7 καὶ И ἠρώτα спрашивал τοὺς εὐνούχους евнухов Φαραω, фараона, οἳ которые ἦσαν были μετ᾽ с αὐτοῦ ним ἐν в τῇ φυλακῇ тюрьме παρὰ от τῷ κυρίῳ господина αὐτοῦ, своего, λέγων говорящий: Τί [есть] ὅτι что τὰ πρόσωπα ли́ца ὑμῶν ваши σκυθρωπὰ мрачные σήμερον сегодня?8 οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали αὐτῷ ему: Ἐνύπνιον Сон εἴδομεν, увидели мы, καὶ и συγκρίνων разъясняющего οὐκ не ἔστιν есть αὐτό. его. εἶπεν Сказал δὲ же αὐτοῖς им Ιωσηφ Иосиф: Οὐχὶ [Разве] не διὰ через τοῦ θεοῦ Бога διασάφησις истолкование αὐτῶν их ἐστιν есть? διηγήσασθε Передайте οὖν итак μοι. мне.9 καὶ И διηγήσατο рассказал ἀρχιοινοχόος главный виночерпий τὸ ἐνύπνιον сон αὐτοῦ его τῷ Ιωσηφ Иосифу καὶ и εἶπεν сказал: Ἐν Во τῷ ὕπνῳ сне μου моём ἦν была ἄμπελος виноградная лоза ἐναντίον перед μου· мной;10 ἐν на δὲ же τῇ ἀμπέλῳ виноградной лозе τρεῖς три πυθμένες, стебля, καὶ и αὐτὴ она θάλλουσα изобилующая ἀνενηνοχυῖα дающая βλαστούς· ростки; πέπειροι спелые οἱ βότρυες кисти σταφυλῆς. виноградной грозди.11 καὶ И τὸ ποτήριον чаша Φαραω фараона ἐν в τῇ χειρί руке μου· моей; καὶ и ἔλαβον я взял τὴν σταφυλὴν гроздь винограда καὶ и ἐξέθλιψα выжал αὐτὴν её εἰς в τὸ ποτήριον чашу καὶ и ἔδωκα дал τὸ ποτήριον чашу εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки Φαραω. фараона.12 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему Ιωσηφ Иосиф: Τοῦτο Это σύγκρισις разъяснение αὐτοῦ· его; οἱ τρεῖς три πυθμένες стебля τρεῖς три ἡμέραι дня εἰσίν· есть;13 ἔτι ещё τρεῖς три ἡμέραι дня καὶ и μνησθήσεται будет напомнено Φαραω фараону τῆς ἀρχῆς начальствование σου твоё καὶ и ἀποκαταστήσει восстановит σε тебя ἐπὶ на τὴν ἀρχιοινοχοίαν главном виночерпийстве σου, твоём, καὶ и δώσεις дашь τὸ ποτήριον чашу Φαραω фараона εἰς в τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ его κατὰ согласно τὴν ἀρχήν начальствованию σου твоему τὴν προτέραν, прежнему, ὡς как ἦσθα [ты] был οἰνοχοῶν. виночерпий.14 ἀλλὰ Но μνήσθητί вспомни μου меня διὰ из-за σεαυτοῦ, тебя самого, ὅταν когда εὖ хорошо σοι тебе γένηται, сделается, καὶ и ποιήσεις сделаешь ἐν на ἐμοὶ мне ἔλεος милость καὶ и μνησθήσῃ упомянешь περὶ о ἐμοῦ мне Φαραω фараону καὶ и ἐξάξεις выведешь με меня ἐκ из τοῦ ὀχυρώματος крепости τούτου· этой;
15 ὅτι потому что κλοπῇ обманом ἐκλάπην был украден ἐκ из γῆς земли́ Εβραίων евреев καὶ и ὧδε здесь οὐκ не ἐποίησα я сделал οὐδέν, ничего, ἀλλ᾽ но ἐνέβαλόν бросили με меня εἰς в τὸν λάκκον ров τοῦτον. этот.16 καὶ И εἶδεν увидел ἀρχισιτοποιὸς главный хлебодар ὅτι что ὀρθῶς правильно συνέκρινεν, он рассудил, καὶ и εἶπεν сказал τῷ Ιωσηφ Иосифу Κἀγὼ И я εἶδον увидел ἐνύπνιον сон καὶ и ᾤμην вот τρία три κανᾶ корзины χονδριτῶν хлебов αἴρειν взять ἐπὶ на τῆς κεφαλῆς голове μου· моей;17 ἐν в δὲ же τῷ κανῷ корзине τῷ ἐπάνω наверху ἀπὸ из πάντων всех τῶν γενῶν, родов, ὧν которое βασιλεὺς царь Φαραω фараон ἐσθίει, ест, ἔργον дело σιτοποιοῦ, пекаря, καὶ и τὰ πετεινὰ птицы τοῦ οὐρανοῦ неба κατήσθιεν ели αὐτὰ это ἀπὸ из τοῦ κανοῦ корзины τοῦ которой ἐπάνω наверху τῆς κεφαλῆς головы́ μου. моей.18 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Ιωσηφ Иосиф εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Αὕτη Это σύγκρισις разъяснение αὐτοῦ· его: τὰ τρία три κανᾶ корзины τρεῖς три ἡμέραι дня εἰσίν· есть;19 ἔτι ещё τριῶν три ἡμερῶν дня ἀφελεῖ отрубит Φαραω фараон τὴν κεφαλήν голову σου твою ἀπὸ с σοῦ тебя καὶ и κρεμάσει повесит σε тебя ἐπὶ на ξύλου, дереве, καὶ и φάγεται будут есть τὰ ὄρνεα птицы τοῦ οὐρανοῦ неба τὰς σάρκας тело σου твоё ἀπὸ на σοῦ. тебе.20 ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день τῇ τρίτῃ третий ἡμέρα день γενέσεως рождения ἦν был Φαραω, фараона, καὶ и ἐποίει он делал πότον напиток πᾶσι всем τοῖς παισὶν слугам αὐτοῦ. его. καὶ и ἐμνήσθη вспомнил τῆς ἀρχῆς начальствование τοῦ ἀρχιοινοχόου главного виночерпия καὶ и τῆς ἀρχῆς начальствование τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ главного хлебодара ἐν в μέσῳ среде τῶν παίδων слуг αὐτοῦ его21 καὶ и ἀπεκατέστησεν восстановил τὸν ἀρχιοινοχόον главного виночерпия ἐπὶ на τὴν ἀρχὴν начальствование αὐτοῦ, его, καὶ и ἔδωκεν он дал τὸ ποτήριον чашу εἰς в τὴν χεῖρα руку Φαραω, фараона,22 τὸν δὲ же ἀρχισιτοποιὸν главного хлебодара ἐκρέμασεν, повесил, καθὰ как συνέκρινεν рассудил αὐτοῖς им Ιωσηφ. Иосиф.23 οὐκ Не ἐμνήσθη вспомнил δὲ же ἀρχιοινοχόος главный виночерпий τοῦ Ιωσηφ, Иосифа, ἀλλὰ но ἐπελάθετο забыл αὐτοῦ. его.