keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 30, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 30

Подстрочный перевод Библии

1 Ἰδοῦσα Увидевшая δὲ же Ραχηλ Рахиль ὅτι что οὐ не τέτοκεν рожает τῷ Ιακωβ, Иакову, καὶ и ἐζήλωσεν возревновала Ραχηλ Рахиль τὴν ἀδελφὴν сестру αὐτῆς её καὶ и εἶπεν сказала τῷ Ιακωβ Иакову: Δός Дай μοι мне τέκνα· детей; εἰ если δὲ же μή, нет, τελευτήσω умру ἐγώ. я.2 ἐθυμώθη Рассердился δὲ же Ιακωβ Иаков τῇ [о] Ραχηλ Рахиль καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ ей: Μὴ Не ἀντὶ вместо θεοῦ Бога ἐγώ я εἰμι, есть, ὃς Который ἐστέρησέν лишил σε тебя καρπὸν плода κοιλίας утробы.3 εἶπεν Сказала δὲ же Ραχηλ Рахиль τῷ Ιακωβ Иакову: Ἰδοὺ Вот παιδίσκη рабыня μου моя́ Βαλλα· Валла; εἴσελθε войди πρὸς к αὐτήν, ней, καὶ и τέξεται родит ἐπὶ на τῶν γονάτων колени μου, мои, καὶ и τεκνοποιήσομαι рожу κἀγὼ и я ἐξ из αὐτῆς. неё.4 καὶ И ἔδωκεν дала αὐτῷ ему Βαλλαν Валлу τὴν παιδίσκην рабыню αὐτῆς её αὐτῷ ему γυναῖκα· женой; εἰσῆλθεν вошёл δὲ же πρὸς к αὐτὴν ней Ιακωβ. Иаков.
5 καὶ И συνέλαβεν зачала Βαλλα Валла παιδίσκη рабыня Ραχηλ Рахиль καὶ и ἔτεκεν родила τῷ Ιακωβ Иакову υἱόν. сына.6 καὶ И εἶπεν сказала Ραχηλ Рахиль: Ἔκρινέν Судил μοι мне θεὸς Бог καὶ и ἐπήκουσεν услышал τῆς φωνῆς голос μου мой καὶ и ἔδωκέν дал μοι мне υἱόν· сына; διὰ из-за τοῦτο этого ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Δαν. Дан.7 καὶ И συνέλαβεν зачала ἔτι ещё Βαλλα Валла παιδίσκη рабыня Ραχηλ Рахиль καὶ и ἔτεκεν родила υἱὸν сына δεύτερον второго τῷ Ιακωβ. Иакову.8 καὶ И εἶπεν сказала Ραχηλ Рахиль: Συνελάβετό Поднял μοι меня θεός, Бог, καὶ и συνανεστράφην повернул к τῇ ἀδελφῇ сестре μου моей καὶ и ἠδυνάσθην· сравнялась; καὶ и ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Νεφθαλι. Неффалим.9 Εἶδεν Увидела δὲ же Λεια Лия ὅτι что ἔστη остановилась τοῦ τίκτειν, рожать, καὶ и ἔλαβεν взяла Ζελφαν Зелфу τὴν παιδίσκην рабыню αὐτῆς её καὶ и ἔδωκεν дала αὐτὴν её τῷ Ιακωβ Иакову γυναῖκα. женой.10 εἰσῆλθεν Вошёл δὲ же πρὸς к αὐτὴν ней Ιακωβ, Иаков, καὶ и συνέλαβεν зачала Ζελφα Зелфа παιδίσκη рабыня Λειας Лии καὶ и ἔτεκεν родила τῷ Ιακωβ Иакову υἱόν. сына.11 καὶ И εἶπεν сказала Λεια Лия: Ἐν На τύχῃ· счастье; καὶ и ἐπωνόμασεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Γαδ. Гад.12 καὶ И συνέλαβεν зачала Ζελφα Зелфа παιδίσκη рабыня Λειας Лии καὶ и ἔτεκεν родила ἔτι ещё τῷ Ιακωβ Иакову υἱὸν сына δεύτερον. второго.13 καὶ И εἶπεν сказала Λεια Лия: Μακαρία Блаженна ἐγώ, я, ὅτι потому что μακαρίζουσίν прославляют με меня αἱ γυναῖκες· женщины; καὶ и ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ασηρ. Асир.14 Ἐπορεύθη Пошёл δὲ же Ρουβην Рувин ἐν в ἡμέραις дни θερισμοῦ жатвы πυρῶν пшеницы καὶ и εὗρεν нашёл μῆλα плоды μανδραγόρου мандрагоры ἐν в τῷ ἀγρῷ поле καὶ и ἤνεγκεν принёс αὐτὰ их πρὸς к Λειαν Лии τὴν μητέρα матери αὐτοῦ. его. εἶπεν Сказала δὲ же Ραχηλ Рахиль τῇ Λεια Лии: Δός Дай μοι мне τῶν μανδραγορῶν мандрагор τοῦ υἱοῦ сына σου. твоего.
15 εἶπεν Сказала δὲ же Λεια Лия: Οὐχ [Разве] не ἱκανόν достаточно σοι тебе ὅτι что ἔλαβες получила ты τὸν ἄνδρα мужа μου моего μὴ не καὶ и τοὺς μανδραγόρας мандрагоры τοῦ υἱοῦ сына μου моего λήμψῃ возьмёшь. εἶπεν Сказала δὲ же Ραχηλ Рахиль: Οὐχ Не οὕτως· так; κοιμηθήτω Ляжет спать μετὰ с σοῦ тобой τὴν νύκτα ночью ταύτην этой ἀντὶ за τῶν μανδραγορῶν мандрагоры τοῦ υἱοῦ сына σου. твоего.16 εἰσῆλθεν Пришёл δὲ же Ιακωβ Иаков ἐξ с ἀγροῦ по́ля ἑσπέρας, вечером, καὶ и ἐξῆλθεν вышла Λεια Лия εἰς для [того чтобы] συνάντησιν встретиться с αὐτῷ ним καὶ и εἶπεν сказала: Πρός Ко με мне εἰσελεύσῃ войди σήμερον· сегодня; μεμίσθωμαι наняла γάρ ведь σε тебя ἀντὶ за τῶν μανδραγορῶν мандрагоры τοῦ υἱοῦ сына μου. моего. καὶ И ἐκοιμήθη он спал μετ᾽ с αὐτῆς ней τὴν νύκτα ночь ἐκείνην. ту.17 καὶ И ἐπήκουσεν услышал θεὸς Бог Λειας, Лию, καὶ и συλλαβοῦσα зачавшая ἔτεκεν родила τῷ Ιακωβ Иакову υἱὸν сына πέμπτον. пятого.18 καὶ И εἶπεν сказала Λεια Лия: Ἔδωκεν Дал θεὸς Бог τὸν μισθόν плату μου мою́ ἀνθ᾽ за οὗ которое ἔδωκα я дала τὴν παιδίσκην рабыню μου мою́ τῷ ἀνδρί мужу μου· моему; καὶ и ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ισσαχαρ, Иссахар, которое ἐστιν есть Μισθός. Плата.19 καὶ И συνέλαβεν зачала ἔτι ещё Λεια Лия καὶ и ἔτεκεν родила υἱὸν сына ἕκτον шестого τῷ Ιακωβ. Иакову.20 καὶ И εἶπεν сказала Λεια Лия: Δεδώρηταί Даровал μοι мне θεὸς Бог δῶρον дар καλόν· хороший; ἐν в τῷ νῦν нынешнее καιρῷ время αἱρετιεῖ изберёт με меня ἀνήρ муж μου, мой, ἔτεκον родила γὰρ ведь αὐτῷ ему υἱοὺς сыновей ἕξ· шесть; καὶ и ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ζαβουλων. Завулон.21 καὶ И μετὰ после τοῦτο этого ἔτεκεν родила θυγατέρα дочь καὶ и ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτῆς её Δινα. Дина.22 Ἐμνήσθη Вспомнил δὲ же θεὸς Бог τῆς Ραχηλ, Рахиль, καὶ и ἐπήκουσεν услышал αὐτῆς её θεὸς Бог καὶ и ἀνέῳξεν открыл αὐτῆς её τὴν μήτραν, материнское лоно,23 καὶ И συλλαβοῦσα зачавшая ἔτεκεν родила τῷ Ιακωβ Иакову υἱόν. сына. εἶπεν Сказала δὲ же Ραχηλ Рахиль: Ἀφεῖλεν Отнял θεός Бог μου мой τὸ ὄνειδος· поношение;24 καὶ И ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ιωσηφ Иосиф λέγουσα говорящая: Προσθέτω Добавил θεός Бог μοι мне υἱὸν сына ἕτερον. другого.25 Ἐγένετο Сделалось δὲ же ὡς как ἔτεκεν родила Ραχηλ Рахиль τὸν Ιωσηφ, Иосифа, εἶπεν сказал Ιακωβ Иаков τῷ Λαβαν Лавану: Ἀπόστειλόν Отпусти με, меня, ἵνα чтобы ἀπέλθω ушёл εἰς в τὸν τόπον место μου моё καὶ и εἰς в τὴν γῆν землю μου. мою́.26 ἀπόδος Отдай τὰς γυναῖκάς жён μου моих καὶ и τὰ παιδία, детей, περὶ за ὧν которых δεδούλευκά служил σοι, тебе, ἵνα чтобы ἀπέλθω· ушёл; σὺ ты γὰρ ведь γινώσκεις знаешь τὴν δουλείαν, службу, ἣν которой δεδούλευκά служил σοι. тебе.27 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему Λαβαν Лаван: Εἰ Если εὗρον я нашёл χάριν благосклонность ἐναντίον перед σου, тобой, οἰωνισάμην усмотрел ἄν· [же]; εὐλόγησεν благословил γάρ ведь με меня θεὸς Бог τῇ σῇ [с] твоим εἰσόδῳ. приходом.28 διάστειλον Отдели τὸν μισθόν плату σου твою πρός ко με, мне, καὶ и δώσω. дам.29 εἶπεν сказал δὲ же αὐτῷ ему Ιακωβ Иаков: Σὺ Ты γινώσκεις знаешь которым [образом] δεδούλευκά служил σοι тебе καὶ и ὅσα скольким ἦν был κτήνη скот σου твой μετ᾽ после ἐμοῦ· меня;30 μικρὰ малое γὰρ ведь ἦν было ὅσα сколькое σοι [с] тобой ἦν было ἐναντίον перед ἐμοῦ, мной, καὶ и ηὐξήθη увеличилось εἰς во πλῆθος, множество, καὶ и ηὐλόγησέν благословил σε тебя κύριος Господь ἐπὶ при τῷ ποδί прибытии μου. моём. νῦν Теперь οὖν итак πότε когда ποιήσω сделаю κἀγὼ и я ἐμαυτῷ мне самому οἶκον дом?31 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему Λαβαν Лаван: Τί Что́ σοι тебе δώσω я дам? εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему Ιακωβ Иаков: Οὐ Не δώσεις дашь μοι мне οὐθέν· ничто; ἐὰν если ποιήσῃς ты сделаешь μοι мне τὸ ῥῆμα слово τοῦτο, это, πάλιν опять ποιμανῶ буду пасти́ τὰ πρόβατά овец σου твоих καὶ и φυλάξω. стеречь.32 παρελθάτω Пусть пройдут πάντα все τὰ πρόβατά о́вцы σου твои σήμερον, сегодня, καὶ и διαχώρισον отделишь ἐκεῖθεν оттуда πᾶν всякую πρόβατον овцу φαιὸν тёмную ἐν среди τοῖς ἀρνάσιν овец καὶ и πᾶν всякую διάλευκον с оттенком белизны καὶ и ῥαντὸν пёструю ἐν среди ταῖς αἰξίν· коз; ἔσται [это] будет μοι мне μισθός. плата.33 καὶ И ἐπακούσεταί услышит μοι меня δικαιοσύνη праведность μου моя́ ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день τῇ αὔριον, завтрашний, ὅτι потому что ἐστὶν есть μισθός плата μου моя́ ἐνώπιόν перед σου· тобой; πᾶν, всё, которое ἐὰν если μὴ не будет ῥαντὸν пёстрое καὶ и διάλευκον с оттенком белизны ἐν в ταῖς αἰξὶν козах καὶ и φαιὸν тёмным ἐν в τοῖς ἀρνάσιν, овцах, κεκλεμμένον украденное [твоё] ἔσται будет παρ᾽ у ἐμοί. меня.34 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему Λαβαν Лаван: Ἔστω Пусть будет κατὰ по τὸ ῥῆμά слову σου. твоему.
35 καὶ И διέστειλεν отделил ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот τοὺς τράγους коз τοὺς ῥαντοὺς пёстрых καὶ и τοὺς διαλεύκους с оттенком белизны καὶ и πάσας всех τὰς αἶγας коз τὰς ῥαντὰς пёстрых καὶ и τὰς διαλεύκους с оттенком белизны καὶ и πᾶν, всё, которое ἦν было λευκὸν белое ἐν среди αὐτοῖς, них, καὶ и πᾶν, всякое, которое ἦν было φαιὸν тёмное ἐν среди τοῖς ἀρνάσιν, овец, καὶ и ἔδωκεν дал διὰ через χειρὸς руку τῶν υἱῶν сыновей αὐτοῦ. его.36 καὶ И ἀπέστησεν отклонились к отделению ὁδὸν путь τριῶν трёх ἡμερῶν дней ἀνὰ по μέσον середине αὐτῶν их καὶ и ἀνὰ по μέσον середине Ιακωβ· Иакова; Ιακωβ Иаков δὲ же ἐποίμαινεν пас τὰ πρόβατα овец Λαβαν Лавана τὰ которые ὑπολειφθέντα. остались.37 ἔλαβεν Взял δὲ же ἑαυτῷ себе Ιακωβ Иаков ῥάβδον посох στυρακίνην стиракиновый χλωρὰν зелёный καὶ и καρυίνην ореховый καὶ и πλατάνου, платановый, καὶ и ἐλέπισεν ободрал αὐτὰς их Ιακωβ Иаков λεπίσματα местами λευκὰ белыми περισύρων отовсюду τὸ χλωρόν· зелень; ἐφαίνετο показалась δὲ же ἐπὶ на ταῖς ῥάβδοις жезлах τὸ λευκόν, белизна, которая ἐλέπισεν, [со] снятием [коры], ποικίλον. пёстрая.38 καὶ И παρέθηκεν положил τὰς ῥάβδους, жезлы, ἃς которые ἐλέπισεν, ободрал, ἐν в ταῖς ληνοῖς водопойные корыта τῶν ποτιστηρίων пришедшие τοῦ ὕδατος, воды́, ἵνα, чтобы, ὡς как ἂν ἔλθωσιν придут τὰ πρόβατα о́вцы πιεῖν попить ἐνώπιον перед τῶν ῥάβδων, жезлами, ἐλθόντων пришедших αὐτῶν их εἰς чтобы τὸ πιεῖν, попить,39 ἐγκισσήσωσιν зачинали τὰ πρόβατα о́вцы εἰς при τὰς ῥάβδους· жезлах; καὶ и ἔτικτον рождались τὰ πρόβατα о́вцы διάλευκα с оттенком белизны καὶ и ποικίλα пёстрые καὶ и σποδοειδῆ пепельные ῥαντά. пятнами.40 τοὺς δὲ Же ἀμνοὺς ягнят διέστειλεν отделил Ιακωβ Иаков καὶ и ἔστησεν поставил ἐναντίον перед τῶν προβάτων овцами κριὸν барана διάλευκον с оттенком белизны καὶ и πᾶν всякого ποικίλον пёстрого ἐν среди τοῖς ἀμνοῖς· ягнят; καὶ и διεχώρισεν разделил ἑαυτῷ себе ποίμνια стада́ καθ᾽ по ἑαυτὸν себе καὶ и οὐκ не ἔμιξεν смешал αὐτὰ их εἰς в [отношении] τὰ πρόβατα овец Λαβαν. Лавана.41 ἐγένετο Делалось δὲ же ἐν во τῷ καιρῷ, время, [в] которое ἐνεκίσσησεν зачинали τὰ πρόβατα о́вцы ἐν в γαστρὶ утробе λαμβάνοντα, принимающие, ἔθηκεν ложил Ιακωβ Иаков τὰς ῥάβδους жезлы ἐναντίον перед τῶν προβάτων овцами ἐν в ταῖς ληνοῖς водопойные корыта τοῦ ἐγκισσῆσαι зачинать αὐτὰ им κατὰ перед τὰς ῥάβδους· жезлами;42 ἡνίκα когда δ᾽ же ἂν ἔτεκον рожали τὰ πρόβατα, о́вцы, οὐκ не ἐτίθει· клал; ἐγένετο сделалось δὲ же τὰ ἄσημα не меченные τοῦ Λαβαν, Лавана, τὰ δὲ же ἐπίσημα имеющие отметины τοῦ Ιακωβ. Иакова.43 καὶ И ἐπλούτησεν разбогател ἄνθρωπος человек σφόδρα очень σφόδρα, очень, καὶ и ἐγένετο сделался αὐτῷ ему κτήνη скот πολλὰ многий καὶ и βόες быки καὶ и παῖδες слу́ги καὶ и παιδίσκαι служанки καὶ и κάμηλοι верблюды καὶ и ὄνοι. ослы.