keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 19

Ἠσαΐας 19

Подстрочный перевод Библии

1 Ὅρασις Виде́ние Αἰγύπτου. Египта. Ἰδοὺ Вот κύριος Господь κάθηται сидит ἐπὶ на νεφέλης облаке κούφης лёгком καὶ и ἥξει придёт εἰς в Αἴγυπτον, Египет, καὶ и σεισθήσεται содрогнутся τὰ χειροποίητα рукотворные Αἰγύπτου Египта ἀπὸ от προσώπου лица́ αὐτοῦ, Его, καὶ и καρδία сердце αὐτῶν их ἡττηθήσεται поразятся ἐν в αὐτοῖς. них.2 καὶ И ἐπεγερθήσονται восстанут Αἰγύπτιοι египтяне ἐπ᾽ на Αἰγυπτίους, египтян, καὶ и πολεμήσει будет воевать ἄνθρωπος человек τὸν ἀδελφὸν [против] брата αὐτοῦ его καὶ и ἄνθρωπος человек τὸν πλησίον [против] ближнего αὐτοῦ, его, πόλις город ἐπὶ на πόλιν город καὶ и νομὸς закон ἐπὶ на νομόν. закон.3 καὶ И ταραχθήσεται поколеблется τὸ πνεῦμα дух τῶν Αἰγυπτίων египтян ἐν в αὐτοῖς, них, καὶ и τὴν βουλὴν волю αὐτῶν их διασκεδάσω, развею, καὶ и ἐπερωτήσουσιν спросят τοὺς θεοὺς богов αὐτῶν их καὶ и τὰ ἀγάλματα изображения αὐτῶν их καὶ и τοὺς ἐκ из τῆς γῆς земли́ φωνοῦντας говорящих καὶ и τοὺς ἐγγαστριμύθους. чревовещателей.4 καὶ И παραδώσω передам Αἴγυπτον Египет εἰς в χεῖρας ру́ки ἀνθρώπων людей κυρίων господ σκληρῶν, жестоких, καὶ и βασιλεῖς цари σκληροὶ жестокие κυριεύσουσιν буду владеть αὐτῶν· ими; τάδε это λέγει говорит κύριος Господь σαβαωθ. Саваоф.5 καὶ И πίονται будут пить οἱ Αἰγύπτιοι египтяне ὕδωρ воду τὸ παρὰ у θάλασσαν, мо́ря, δὲ же ποταμὸς река ἐκλείψει оскудеет καὶ и ξηρανθήσεται· высохнет;6 καὶ и ἐκλείψουσιν исчезнут οἱ ποταμοὶ ре́ки καὶ и αἱ διώρυγες каналы τοῦ ποταμοῦ, реки́, καὶ и ξηρανθήσεται высохнет πᾶσα всё συναγωγὴ собрание ὕδατος воды́ καὶ и ἐν во παντὶ всяком ἕλει болоте καλάμου тростника καὶ и παπύρου· папируса;7 καὶ и τὸ ἄχι берег τὸ χλωρὸν зелени πᾶν всякой τὸ κύκλῳ вокруг τοῦ ποταμοῦ реки́ καὶ и πᾶν всякое τὸ σπειρόμενον посеянное διὰ из-за τοῦ ποταμοῦ реки́ ξηρανθήσεται высохнет ἀνεμόφθορον. уничтоженное ветром.8 καὶ И στενάξουσιν застонут οἱ ἁλεεῖς, рыбаки, καὶ и στενάξουσιν застонут πάντες все οἱ βάλλοντες закидывающие ἄγκιστρον удочку εἰς в τὸν ποταμόν, реку, καὶ и οἱ βάλλοντες забрасывающие σαγήνας неводы καὶ и οἱ ἀμφιβολεῖς ставящие се́ти πενθήσουσιν. заплачут.9 καὶ И αἰσχύνη позор λήμψεται получит τοὺς ἐργαζομένους делающих τὸ λίνον лён τὸ σχιστὸν слоистый καὶ и τοὺς ἐργαζομένους делающих τὴν βύσσον, виссон,10 καὶ и ἔσονται будут οἱ διαζόμενοι делающие αὐτὰ их ἐν в ὀδύνῃ, болезни, καὶ и πάντες все οἱ τὸν ζῦθον брагу ποιοῦντες делающие λυπηθήσονται опечалятся καὶ и τὰς ψυχὰς ду́ши πονέσουσιν. будут томиться.11 καὶ И μωροὶ глупые ἔσονται будут οἱ ἄρχοντες начальники Τάνεως· Танэоса; οἱ σοφοὶ мудрые σύμβουλοι советники τοῦ βασιλέως, царя, βουλὴ совет αὐτῶν их μωρανθήσεται. будет глупым. πῶς Как ἐρεῖτε скажете τῷ βασιλεῖ царю: Υἱοὶ Сыновья́ συνετῶν разумных ἡμεῖς, мы, υἱοὶ сыновья́ βασιλέων царей τῶν [которые] ἐξ от ἀρχῆς нача́ла.12 ποῦ Где εἰσιν есть νῦν теперь οἱ σοφοί мудрые σου твои καὶ и ἀναγγειλάτωσάν [да] сообщат σοι тебе καὶ и εἰπάτωσαν пусть скажут τί что́ βεβούλευται замыслил κύριος Господь σαβαωθ Саваоф ἐπ᾽ на Αἴγυπτον. Египет.13 ἐξέλιπον Исчезли οἱ ἄρχοντες начальники Τάνεως, Танэоса, καὶ и ὑψώθησαν возвысились οἱ ἄρχοντες начальники Μέμφεως, Мымфеса, καὶ и πλανήσουσιν обманут Αἴγυπτον Египет κατὰ по φυλάς. племенам.14 κύριος Господь γὰρ ведь ἐκέρασεν смешал αὐτοῖς им πνεῦμα дух πλανήσεως, заблуждения, καὶ и ἐπλάνησαν введут в заблуждение Αἴγυπτον Египет ἐν во πᾶσι всех τοῖς ἔργοις делах αὐτῶν, их, ὡς как πλανᾶται заблуждается μεθύων пьяный καὶ и ἐμῶν блюющий ἅμα. одновременно.15 καὶ И οὐκ не ἔσται будет τοῖς Αἰγυπτίοις египтянам ἔργον, дело, которое ποιήσει сделает κεφαλὴν голову καὶ и οὐράν, хвост, ἀρχὴν нача́ло καὶ и τέλος. конец.16 Τῇ δὲ Же ἡμέρᾳ [в] день ἐκείνῃ тот ἔσονται будут οἱ Αἰγύπτιοι египтяне ὡς как γυναῖκες женщины ἐν в φόβῳ страхе καὶ и ἐν в τρόμῳ дрожи ἀπὸ от προσώπου лица́ τῆς χειρὸς руки́ κυρίου Го́спода σαβαωθ, Саваофа, ἣν которую αὐτὸς Он ἐπιβαλεῖ возложит αὐτοῖς. [на] них.17 καὶ И ἔσται будет χώρα земля τῶν Ιουδαίων иудеев τοῖς Αἰγυπτίοις египтянам εἰς в φόβητρον· устрашение; πᾶς, всякий, ὃς который ἐὰν если ὀνομάσῃ назовёт αὐτὴν её αὐτοῖς, им, φοβηθήσονται устрашатся διὰ через τὴν βουλήν, решение, ἣν которое βεβούλευται замыслил κύριος Господь ἐπ᾽ на αὐτήν. неё.18 τῇ ἡμέρᾳ [В] день ἐκείνῃ тот ἔσονται будут πέντε пять πόλεις городов ἐν в Αἰγύπτῳ Египте λαλοῦσαι говорящие τῇ γλώσσῃ языком τῇ Χανανίτιδι хананитян καὶ и ὀμνύουσαι клянущиеся τῷ ὀνόματι именем κυρίου· Го́спода; Πόλις Город ασεδεκ Аседек κληθήσεται будет назван μία один πόλις. город.19 τῇ ἡμέρᾳ [В] день ἐκείνῃ тот ἔσται будет θυσιαστήριον жертвенник τῷ κυρίῳ Господу ἐν в χώρᾳ стране Αἰγυπτίων египтян καὶ и στήλη столб πρὸς к τὸ ὅριον пределу αὐτῆς его τῷ κυρίῳ Господу20 καὶ и ἔσται будет εἰς в σημεῖον знамение εἰς во τὸν αἰῶνα век κυρίῳ Господу ἐν в χώρᾳ стране Αἰγύπτου, Египта, ὅτι потому что κεκράξονται воззовут πρὸς к κύριον Господу διὰ из-за τοὺς θλίβοντας беспокоящих αὐτούς, их, καὶ и ἀποστελεῖ пошлёт αὐτοῖς им κύριος Господь ἄνθρωπον, человека, ὃς который σώσει спасёт αὐτούς, их, κρίνων судящий σώσει спасёт αὐτούς. их.21 καὶ И γνωστὸς знакомый ἔσται будет κύριος Господь τοῖς Αἰγυπτίοις, египтянам, καὶ и γνώσονται узна́ют οἱ Αἰγύπτιοι египтяне τὸν κύριον Го́спода ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот καὶ и ποιήσουσιν сделают θυσίας жертвы καὶ и εὔξονται пообещают εὐχὰς обеты τῷ κυρίῳ Господу καὶ и ἀποδώσουσιν. отдадут.22 καὶ И πατάξει поразит κύριος Господь τοὺς Αἰγυπτίους египтян πληγῇ бедствием μεγάλῃ великом καὶ и ἰάσεται исцелит αὐτοὺς их ἰάσει, исцелением, καὶ и ἐπιστραφήσονται обратятся πρὸς к κύριον, Господу, καὶ и εἰσακούσεται услышит αὐτῶν их καὶ и ἰάσεται исцелит αὐτούς. их.23 τῇ ἡμέρᾳ [В] день ἐκείνῃ тот ἔσται будет ὁδὸς дорога Αἰγύπτου [из] Египта πρὸς к Ἀσσυρίους, Ассирии, καὶ и εἰσελεύσονται будут входить Ἀσσύριοι ассирияне εἰς в Αἴγυπτον, Египет, καὶ и Αἰγύπτιοι египтяне πορεύσονται отправятся πρὸς к Ἀσσυρίους, ассириянам, καὶ и δουλεύσουσιν будут рабами οἱ Αἰγύπτιοι египтяне τοῖς Ἀσσυρίοις. ассириянам.24 τῇ ἡμέρᾳ [В] день ἐκείνῃ тот ἔσται будет Ισραηλ Израиль τρίτος третий ἐν среди τοῖς Ἀσσυρίοις ассириян καὶ и ἐν среди τοῖς Αἰγυπτίοις египтян εὐλογημένος благословен ἐν на τῇ γῇ, земле,25 ἣν которую εὐλόγησεν благословил κύριος Господь σαβαωθ Саваоф λέγων говорящий: Εὐλογημένος Благословен λαός народ μου Мой который ἐν в Αἰγύπτῳ Египте καὶ и который ἐν среди Ἀσσυρίοις ассириян καὶ и κληρονομία наследство μου моё Ισραηλ. Израиль.