keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 34

Ἠσαΐας 34

Подстрочный перевод Библии

1 Προσαγάγετε, Приблизьтесь, ἔθνη, народы, καὶ и ἀκούσατε, послушайте, ἄρχοντες· начальники; ἀκουσάτω пусть услышит γῆ земля καὶ и οἱ которые ἐν на αὐτῇ, ней, οἰκουμένη обитаемая [земля] καὶ и λαὸς народ который ἐν на αὐτῇ. ней.2 διότι Потому что θυμὸς ярость κυρίου Го́спода ἐπὶ на πάντα все τὰ ἔθνη народы καὶ и ὀργὴ гнев ἐπὶ на τὸν ἀριθμὸν число αὐτῶν их τοῦ [чтобы] ἀπολέσαι уничтожить αὐτοὺς их καὶ и παραδοῦναι передать αὐτοὺς их εἰς на σφαγήν. заклание.3 οἱ δὲ Же τραυματίαι избитые αὐτῶν их ῥιφήσονται будут брошены καὶ и οἱ νεκροί, мёртвые, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт αὐτῶν их ὀσμή, запах, καὶ и βραχήσεται будут политы дождём τὰ ὄρη го́ры ἀπὸ от τοῦ αἵματος кро́ви αὐτῶν. их.4 καὶ И ἑλιγήσεται свернётся οὐρανὸς небо ὡς как βιβλίον, свиток, καὶ и πάντα все τὰ ἄστρα звёзды πεσεῖται упадут ὡς как φύλλα листья ἐξ с ἀμπέλου виноградной лозы καὶ и ὡς как πίπτει падают φύλλα листья ἀπὸ со συκῆς. смоковницы.5 ἐμεθύσθη Был опьянён μάχαιρά меч μου Мой ἐν в τῷ οὐρανῷ· небе; ἰδοὺ вот ἐπὶ на τὴν Ιδουμαίαν Идумею καταβήσεται сойдёт καὶ и ἐπὶ на τὸν λαὸν народ τῆς ἀπωλείας гибели μετὰ после κρίσεως. суда.6 μάχαιρα Меч κυρίου Го́спода ἐνεπλήσθη наполнился αἵματος, кро́ви, ἐπαχύνθη ожирел ἀπὸ от στέατος жира ἀρνῶν овец καὶ и ἀπὸ от στέατος жира τράγων козлов καὶ и κριῶν· баранов; ὅτι потому что θυσία жертва κυρίῳ Господу ἐν в Βοσορ Восоре καὶ и σφαγὴ заклание μεγάλη великое ἐν в τῇ Ιδουμαίᾳ. Идумеи.7 καὶ И συμπεσοῦνται падут вместе οἱ ἁδροὶ сильные μετ᾽ с αὐτῶν ними καὶ и οἱ κριοὶ бараны καὶ и οἱ ταῦροι, быки, καὶ и μεθυσθήσεται упьётся γῆ земля ἀπὸ от τοῦ αἵματος кро́ви καὶ и ἀπὸ от τοῦ στέατος жира αὐτῶν их ἐμπλησθήσεται. насытится.8 ἡμέρα День γὰρ ведь κρίσεως суда κυρίου Го́спода καὶ и ἐνιαυτὸς год ἀνταποδόσεως воздания κρίσεως суда Σιων. Сионь.9 καὶ И στραφήσονται обратятся αὐτῆς её αἱ φάραγγες ущелья εἰς в πίσσαν смолу καὶ и γῆ земля αὐτῆς её εἰς в θεῖον, серу, καὶ и ἔσται будет αὐτῆς её γῆ земля καιομένη горящая ὡς как πίσσα смола10 νυκτὸς ночью καὶ и ἡμέρας днём καὶ и οὐ не σβεσθήσεται будет погашена εἰς на τὸν αἰῶνα век χρόνον, времени, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт καπνὸς дым αὐτῆς её ἄνω· вверх; εἰς на γενεὰς поколения ἐρημωθήσεται будет опустошена καὶ и εἰς на χρόνον время πολύν. многое.11 καὶ И κατοικήσουσιν будут обитать ἐν в αὐτῇ ней ὄρνεα птицы καὶ и ἐχῖνοι ежи καὶ и ἴβεις καὶ и κόρακες, во́роны, καὶ и ἐπιβληθήσεται будет наложена ἐπ᾽ на αὐτὴν неё σπαρτίον верёвка γεωμετρίας землемерия ἐρήμου, пустыни, καὶ И ὀνοκένταυροι онокентавры οἰκήσουσιν поселятся ἐν на αὐτῇ. ней.12 οἱ ἄρχοντες Начальники αὐτῆς её οὐκ не ἔσονται· будут; οἱ γὰρ ведь βασιλεῖς цари αὐτῆς её καὶ и οἱ ἄρχοντες начальники αὐτῆς её καὶ и οἱ μεγιστᾶνες вельможи αὐτῆς её ἔσονται будут εἰς в ἀπώλειαν. погубление.13 καὶ И ἀναφύσει вырастут εἰς в τὰς πόλεις городах αὐτῶν их ἀκάνθινα терновые ξύλα деревья καὶ и εἰς в τὰ ὀχυρώματα крепостях αὐτῆς, её, καὶ и ἔσται будет ἔπαυλις двор σειρήνων сирен καὶ и αὐλὴ двор στρουθῶν. воробьёв.14 καὶ И συναντήσουσιν встретятся δαιμόνια демоны [с] ὀνοκενταύροις онокентаврами καὶ и βοήσουσιν закричат ἕτερος друг πρὸς к τὸν ἕτερον· другу; ἐκεῖ там ἀναπαύσονται отдыхали ὀνοκένταυροι, онокентавры, εὗρον нашли γὰρ ведь αὑτοῖς им ἀνάπαυσιν. покой.15 ἐκεῖ Там ἐνόσσευσεν будет гнездится ἐχῖνος, ёж, καὶ и ἔσωσεν спасёт γῆ земля τὰ παιδία детей αὐτῆς его μετὰ с ἀσφαλείας· неколебимостью; ἐκεῖ там ἔλαφοι олени συνήντησαν встретились καὶ и εἶδον увидели τὰ πρόσωπα ли́ца ἀλλήλων· друг друга;16 ἀριθμῷ числом παρῆλθον, пришли, καὶ и μία один αὐτῶν [из] них οὐκ не ἀπώλετο, погиб, ἑτέρα друг τὴν ἑτέραν друга οὐκ не ἐζήτησαν· стали искать; ὅτι потому что κύριος Господь ἐνετείλατο приказал αὐτοῖς, им, καὶ и τὸ πνεῦμα Дух αὐτοῦ Его συνήγαγεν собрал αὐτάς. их.17 καὶ И αὐτὸς Он ἐπιβαλεῖ возложит αὐτοῖς им κλήρους, жребий, καὶ и χεὶρ рука αὐτοῦ Его διεμέρισεν разделит βόσκεσθαι· пастись; εἰς на τὸν αἰῶνα век χρόνον времени κληρονομήσετε, унаследуете, εἰς на γενεὰς поколения γενεῶν поколений ἀναπαύσονται отдохнут ἐπ᾽ на αὐτῆς. ней.