keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 21

Ἠσαΐας 21

Подстрочный перевод Библии

1 Τὸ ὅραμα Виде́ние τῆς ἐρήμου. пустыни. Ὡς Как καταιγὶς буря δι᾽ через ἐρήμου пустыню διέλθοι проходит ἐξ от ἐρήμου пустыни ἐρχομένη приходящая ἐκ из γῆς, земли́,2 φοβερὸν страшное τὸ ὅραμα виде́ние καὶ и σκληρὸν жёсткое ἀνηγγέλη было возвещено μοι. мне. ἀθετῶν Отвергающий ἀθετεῖ, отвергает, ἀνομῶν беззаконный ἀνομεῖ. поступает беззаконно. ἐπ᾽ На ἐμοὶ мне οἱ Αιλαμῖται, эламиты, καὶ и οἱ πρέσβεις послы τῶν Περσῶν персов ἐπ᾽ на ἐμὲ меня ἔρχονται. приходят. νῦν Теперь στενάξω утешу καὶ и παρακαλέσω ободрю ἐμαυτόν. меня самого.3 διὰ Через τοῦτο это ἐνεπλήσθη наполнилось ὀσφύς бедро μου моё ἐκλύσεως, бессилием, καὶ и ὠδῖνες му́ки ἔλαβόν взяли με меня ὡς как τὴν τίκτουσαν· рождающую; ἠδίκησα согрешил τὸ μὴ не ἀκοῦσαι, [чтобы] услышать, ἐσπούδασα торопился τὸ μὴ не βλέπειν. [чтобы] видеть.4 καρδία Сердце μου моё πλανᾶται, заблуждается, καὶ и ἀνομία беззаконие με меня βαπτίζει, топит, ψυχή душа́ μου моя́ ἐφέστηκεν пребывает εἰς в φόβον. страхе.5 ἑτοίμασον Приготовьте τὴν τράπεζαν· трапезу; πίετε, выпейте, φάγετε· съешьте; ἀναστάντες, вставшие, οἱ ἄρχοντες, начальники, ἑτοιμάσατε приготовьте θυρεούς. щиты.6 ὅτι Потому что οὕτως так εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Βαδίσας Пошедший σεαυτῷ тебя самого στῆσον установи σκοπὸν стражем καὶ и которое ἂν если ἴδῃς увидишь ἀνάγγειλον· скажи;7 καὶ и εἶδον я увидел ἀναβάτας наездников ἱππεῖς всадников δύο, двух, ἀναβάτην наездника ὄνου осла καὶ и ἀναβάτην наездника καμήλου. верблюда. ἀκρόασαι Послушай ἀκρόασιν слушанием πολλὴν многим8 καὶ и κάλεσον позови Ουριαν Урию εἰς на τὴν σκοπιὰν возвышенное место κυρίου. Го́спода. καὶ И εἶπεν сказал: Ἔστην Я стоял διὰ во παντὸς всякий ἡμέρας день καὶ и ἐπὶ при τῆς παρεμβολῆς становище ἔστην стоял ὅλην всю τὴν νύκτα, ночь,9 καὶ и ἰδοὺ вот αὐτὸς Сам ἔρχεται приходит ἀναβάτης наездник συνωρίδος. колесницы с двумя лошадьми. καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал: Πέπτωκεν Упала Βαβυλών, Вавилонь, καὶ и πάντα все τὰ ἀγάλματα украшения αὐτῆς её καὶ и τὰ χειροποίητα рукотворные αὐτῆς её συνετρίβησαν сокрушились εἰς на τὴν γῆν. землю.10 ἀκούσατε, Послушайте, οἱ καταλελειμμένοι оставшиеся καὶ и οἱ ὀδυνώμενοι, мучащиеся, ἀκούσατε послушайте которое ἤκουσα я услышал παρὰ от κυρίου Го́спода σαβαωθ· Саваофа; θεὸς Бог τοῦ Ισραηλ Израиля ἀνήγγειλεν сообщил ἡμῖν. нам.11 Τὸ ὅραμα Виде́ние τῆς Ιδουμαίας. Идумеи. Πρὸς Ко ἐμὲ мне καλεῖ завёт παρὰ от τοῦ Σηιρ Сеира: Φυλάσσετε Стерегите ἐπάλξεις. крепостную стену.12 φυλάσσω Стерегу τὸ πρωῒ утром καὶ и τὴν νύκτα· ночью; ἐὰν если ζητῇς, ищешь, ζήτει ищи καὶ и παρ᾽ у ἐμοὶ Меня οἴκει· живи;13 ἐν В τῷ δρυμῷ лесу ἑσπέρας вечером κοιμηθήσῃ переночуешь ἐν в τῇ ὁδῷ пути Δαιδαν. Даидана.14 εἰς На συνάντησιν встречу с διψῶντι испытывающем жажду ὕδωρ воду φέρετε, несите, οἱ ἐνοικοῦντες обитающие ἐν в χώρᾳ стране Θαιμαν, Феман, ἄρτοις хлебами συναντᾶτε встречайте τοῖς φεύγουσιν бегущих15 διὰ через τὸ πλῆθος множество τῶν φευγόντων бегущих καὶ и διὰ через τὸ πλῆθος множество τῶν πλανωμένων блуждающих καὶ и διὰ через τὸ πλῆθος множество τῆς μαχαίρας меча καὶ и διὰ через τὸ πλῆθος множество τῶν τοξευμάτων луков τῶν διατεταμένων натянутых καὶ и διὰ через τὸ πλῆθος множество τῶν πεπτωκότων падших ἐν на τῷ πολέμῳ. войне.16 ὅτι Потому что οὕτως так εἶπέν сказал μοι мне κύριος Господь: Ἔτι Ещё ἐνιαυτὸς год ὡς как ἐνιαυτὸς год μισθωτοῦ, наёмника, ἐκλείψει оскудеет δόξα слава τῶν υἱῶν сыновей Κηδαρ, Кидара,17 καὶ и τὸ κατάλοιπον остаток τῶν τοξευμάτων луков τῶν ἰσχυρῶν сильных υἱῶν сыновей Κηδαρ Кидара ἔσται будет ὀλίγον, мал, διότι потому что κύριος Господь ἐλάλησεν сказал θεὸς Бог Ισραηλ. Израиля.