keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 28

Ἠσαΐας 28

Подстрочный перевод Библии

1 Οὐαὶ Увы τῷ στεφάνῳ венцу τῆς ὕβρεως, дерзости, οἱ μισθωτοὶ наёмники Εφραιμ· Эфраима; τὸ ἄνθος цветок τὸ ἐκπεσὸν отпавший ἐκ от τῆς δόξης славы ἐπὶ на τῆς κορυφῆς вершине τοῦ ὄρους горы́ τοῦ παχέος, плодородной, οἱ μεθύοντες пьяные ἄνευ без οἴνου. вина́.2 ἰδοὺ Вот ἰσχυρὸν сильная καὶ и σκληρὸν суровая θυμὸς ярость κυρίου Го́спода ὡς как χάλαζα град καταφερομένη обрушивающийся οὐκ не ἔχουσα имеющий σκέπην, покрова, βίᾳ с силой καταφερομένη· обрушивающийся; ὡς как ὕδατος воды́ πολὺ многое πλῆθος множество σῦρον влекущее χώραν страну τῇ γῇ земле ποιήσει сделает ἀνάπαυσιν покой ταῖς χερσίν. руками.3 καὶ И τοῖς ποσὶν ногами καταπατηθήσεται будет растоптан στέφανος венец τῆς ὕβρεως, дерзости, οἱ μισθωτοὶ наёмники τοῦ Εφραιμ. Эфраима.4 καὶ И ἔσται будет τὸ ἄνθος цветок τὸ ἐκπεσὸν отпавший τῆς ἐλπίδος надежды τῆς δόξης славы ἐπ᾽ на ἄκρου краю́ τοῦ ὄρους горы́ τοῦ ὑψηλοῦ высокой ὡς как πρόδρομος начаток σύκου, плода, ἰδὼν увидевший αὐτὸ его πρὶν прежде чем εἰς в τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ его λαβεῖν взять θελήσει желает αὐτὸ его καταπιεῖν. съесть.5 τῇ ἡμέρᾳ [В] день ἐκείνῃ тот ἔσται будет κύριος Господь σαβαωθ Саваоф στέφανος венец τῆς ἐλπίδος надежды πλακεὶς сплетённый τῆς δόξης славой τῷ καταλειφθέντι оставшемуся μου моему λαῷ· народу;6 καταλειφθήσονται останутся ἐπὶ на πνεύματι духе κρίσεως суда ἐπὶ на κρίσιν суд καὶ и ἰσχὺν могущество κωλύων препятствующих ἀνελεῖν. убить.7 οὗτοι Эти γὰρ ведь οἴνῳ вином πεπλανημένοι обманутые εἰσίν, есть, ἐπλανήθησαν заблудились διὰ через τὸ σικερα· сикеру; ἱερεὺς священник καὶ и προφήτης пророк ἐξέστησαν лишились рассудка διὰ через τὸν οἶνον, вино, ἐσείσθησαν качались ἀπὸ от τῆς μέθης опьянения τοῦ σικερα, сикерой, ἐπλανήθησαν· заблудились; τοῦτ᾽ это ἔστι есть φάσμα. знамение.8 ἀρὰ Проклятие ἔδεται съест ταύτην это τὴν βουλήν· решение; αὕτη это γὰρ ведь βουλὴ решение ἕνεκεν ради πλεονεξίας. стяжательства.9 τίνι Кому ἀνηγγείλαμεν возвестим κακὰ зло καὶ и τίνι кому ἀνηγγείλαμεν возвестим ἀγγελίαν, весть, οἱ ἀπογεγαλακτισμένοι ἀπὸ от γάλακτος, молока, οἱ ἀπεσπασμένοι оторванные ἀπὸ от μαστοῦ. сосца.10 θλῖψιν Бедствие ἐπὶ на θλῖψιν бедствие προσδέχου, ожидай, ἐλπίδα надежду ἐπ᾽ к ἐλπίδι, надежде, ἔτι ещё μικρὸν малое [время] ἔτι ещё μικρὸν малое [время]11 διὰ через φαυλισμὸν унижение χειλέων уст διὰ через γλώσσης язык ἑτέρας, других, ὅτι потому что λαλήσουσιν произнесут τῷ λαῷ народу τούτῳ этому12 λέγοντες говорящие αὐτῷ ему: Τοῦτο Это τὸ ἀνάπαυμα покой τῷ πεινῶντι голодающему καὶ и τοῦτο это τὸ σύντριμμα, разрушение, καὶ и οὐκ не ἠθέλησαν пожелали ἀκούειν. слушать.13 καὶ И ἔσται будет αὐτοῖς им τὸ λόγιον слово κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога θλῖψις бедствие ἐπὶ на θλῖψιν, бедствие, ἐλπὶς надежда ἐπ᾽ к ἐλπίδι, надежде, ἔτι ещё μικρὸν малое [время] ἔτι ещё μικρόν, малое, ἵνα чтобы πορευθῶσιν они пошли καὶ и πέσωσιν они пали εἰς τὰ ὀπίσω назад καὶ и κινδυνεύσουσιν будут в опасности καὶ и συντριβήσονται истребятся καὶ и ἁλώσονται. будут захвачены.14 διὰ Через τοῦτο это ἀκούσατε послушайте λόγον слово κυρίου, Го́спода, ἄνδρες мужчины τεθλιμμένοι угнетённые καὶ и ἄρχοντες начальники τοῦ λαοῦ народа τούτου этого τοῦ ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме15 Ὅτι Потому что εἴπατε вы сказали: Ἐποιήσαμεν [Да] сделаем мы διαθήκην завет μετὰ с τοῦ ᾅδου адом καὶ и μετὰ после τοῦ θανάτου смерти συνθήκας, сочетание, καταιγὶς буря φερομένη носящаяся ἐὰν если παρέλθῃ пройдёт οὐ нет μὴ не ἔλθῃ придёт ἐφ᾽ на ἡμᾶς, нас, ἐθήκαμεν положим ψεῦδος ложь τὴν ἐλπίδα [в] надежду ἡμῶν нашу καὶ и τῷ ψεύδει ложью σκεπασθησόμεθα, защитимся,16 διὰ Через τοῦτο это οὕτως так λέγει говорит κύριος Господь: Ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐμβαλῶ полагаю εἰς в τὰ θεμέλια основания Σιων Сиона λίθον камень πολυτελῆ драгоценный ἐκλεκτὸν избранный ἀκρογωνιαῖον краеугольный ἔντιμον почитаемый εἰς в τὰ θεμέλια основания αὐτῆς, его, καὶ и πιστεύων верящий ἐπ᾽ в αὐτῷ него οὐ нет μὴ не καταισχυνθῇ. будет пристыжён.17 καὶ И θήσω положу κρίσιν суд εἰς в ἐλπίδα, надежду, δὲ же ἐλεημοσύνη милость μου Моя́ εἰς на σταθμούς, весах, καὶ и οἱ πεποιθότες убеждённые μάτην тщетно ψεύδει· лжи; ὅτι потому что οὐ нет μὴ не παρέλθῃ обойдёт ὑμᾶς вас καταιγίς, буря,18 μὴ не καὶ и ἀφέλῃ отнимет ὑμῶν [от] вас τὴν διαθήκην завет τοῦ θανάτου, смерти, καὶ и ἐλπὶς надежда ὑμῶν ваша πρὸς на τὸν ᾅδην ад οὐ нет μὴ не ἐμμείνῃ· останется; καταιγὶς буря φερομένη носящаяся ἐὰν когда ἐπέλθῃ, придёт, ἔσεσθε будете αὐτῇ ей εἰς на καταπάτημα. попирание.19 ὅταν Когда παρέλθῃ, пройдёт, λήμψεται возьмёт ὑμᾶς· вас; πρωῒ рано πρωῒ утром παρελεύσεται пройдёт ἡμέρας, днём, καὶ и ἐν в νυκτὶ ночь ἔσται будет ἐλπὶς надежда πονηρά· злая; μάθετε научи́тесь ἀκούειν. слышать.20 στενοχωρούμενοι стесняемые οὐ не δυνάμεθα можем μάχεσθαι, сражаться, αὐτοὶ сами δὲ же ἀσθενοῦμεν ослабели τοῦ [чтобы] ἡμᾶς нам συναχθῆναι. быть собранными.21 ὥσπερ Как ὄρος гора [на] ἀσεβῶν нечестивых ἀναστήσεται [Господь] восстанет καὶ и ἔσται будет ἐν в τῇ φάραγγι скалу Γαβαων· Гаваон; μετὰ с θυμοῦ яростью ποιήσει сделает τὰ ἔργα дела́ αὐτοῦ, Его, πικρίας раздражения ἔργον· дело; δὲ же θυμὸς ярость αὐτοῦ его ἀλλοτρίως враждебно χρήσεται, употребляет, καὶ и πικρία раздражение αὐτοῦ его ἀλλοτρία. враждебное.22 καὶ И ὑμεῖς вы μὴ не εὐφρανθείητε, радуйтесь, μηδὲ и не ἰσχυσάτωσαν смогут ὑμῶν ваши οἱ δεσμοί· связки; διότι потому что συντετελεσμένα окончательные καὶ и συντετμημένα сокращённые πράγματα дела́ ἤκουσα я услышал παρὰ от κυρίου Го́спода σαβαωθ, Саваофа, которые ποιήσει [Он] сделает ἐπὶ на πᾶσαν всю τὴν γῆν. землю.23 Ἐνωτίζεσθε Вслушивайтесь καὶ и ἀκούετε слушайте τῆς φωνῆς голос μου, мой, προσέχετε внимайте καὶ и ἀκούετε слушайте τοὺς λόγους слова́ μου. мои.24 μὴ Не ὅλην весь τὴν ἡμέραν день μέλλει готовится ἀροτριῶν пашущий ἀροτριᾶν пахать или σπόρον семя προετοιμάσει подготавливать πρὶν прежде ἐργάσασθαι возделывания τὴν γῆν земли́?25 οὐχ [Разве] не ὅταν когда ὁμαλίσῃ выровняет αὐτῆς её τὸ πρόσωπον, лицо, τότε тогда σπείρει сеет μικρὸν немного μελάνθιον чернухи καὶ и κύμινον тмина καὶ и πάλιν опять σπείρει сеет πυρὸν пшеницу καὶ и κριθὴν ячмень καὶ и ζέαν просо ἐν в τοῖς ὁρίοις пределах σου твоих?26 καὶ И παιδευθήσῃ научишься κρίματι суду θεοῦ Бога σου твоего καὶ и εὐφρανθήσῃ. будешь радоваться.27 οὐ Не γὰρ ведь μετὰ с σκληρότητος жестокостью καθαίρεται очищается τὸ μελάνθιον, чернуха, οὐδὲ и не τροχὸς колесо ἁμάξης телеги περιάξει обойдёт ἐπὶ τὸ κύμινον, тмин, ἀλλὰ но ῥάβδῳ посохом ἐκτινάσσεται выбьется τὸ μελάνθιον, чернуха, τὸ δὲ же κύμινον тмин28 μετὰ с ἄρτου хлебом βρωθήσεται. [да] будет съеден. οὐ не γὰρ ведь εἰς во τὸν αἰῶνα век ἐγὼ Я ὑμῖν [на] вас ὀργισθήσομαι, вознегодую, οὐδὲ и не φωνὴ голос τῆς πικρίας раздражения μου Моего καταπατήσει растопчет ὑμᾶς. вас.29 καὶ И ταῦτα эти παρὰ от κυρίου Го́спода σαβαωθ Саваофа ἐξῆλθεν вышли τὰ τέρατα· чудеса; βουλεύσασθε, совещайтесь, ὑψώσατε возноси́те ματαίαν пустое παράκλησιν. утешение.