keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 8

Ἠσαΐας 8

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Λαβὲ Возьми σεαυτῷ себе τόμον свиток καινοῦ новый μεγάλου большой καὶ и γράψον напиши εἰς в αὐτὸν нём γραφίδι письмом ἀνθρώπου человека: Τοῦ ὀξέως Быстро προνομὴν расхищение ποιῆσαι сделать σκύλων· добычи; πάρεστιν присутствует γάρ. ведь.2 καὶ и μάρτυράς свидетелей μοι Мне ποίησον сделай πιστοὺς верных ἀνθρώπους, людей, τὸν Ουριαν Урию καὶ и τὸν Ζαχαριαν Захарию υἱὸν сына Βαραχιου. Варахии.3 καὶ И προσῆλθον подошёл [я] πρὸς к τὴν προφῆτιν, пророчице, καὶ и ἐν в γαστρὶ утробе ἔλαβεν получила καὶ и ἔτεκεν родила υἱόν. сына. καὶ И εἶπεν сказал κύριός Господь μοι мне: Κάλεσον Назови τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ταχέως Скоро σκύλευσον, разграбление, ὀξέως быстро προνόμευσον· ограбят.4 διότι Потому что πρὶν прежде чем γνῶναι узнать τὸ παιδίον ребёнку καλεῖν [как] называть πατέρα отца или μητέρα, мать, λήμψεται возьмёт δύναμιν силу Δαμασκοῦ Дамаска καὶ и τὰ σκῦλα добычу Σαμαρείας Самарии ἔναντι перед [лицом] βασιλέως царя Ἀσσυρίων. Ассирии.5 Καὶ И προσέθετο прибавил κύριος Господь λαλῆσαί сказать μοι мне ἔτι ещё:6 Διὰ Из-за τὸ μὴ не βούλεσθαι захотел τὸν λαὸν народ τοῦτον этот τὸ ὕδωρ воду τοῦ Σιλωαμ Силоама τὸ πορευόμενον идущего ἡσυχῇ, спокойно, ἀλλὰ но βούλεσθαι захотел ἔχειν иметь τὸν Ραασσων Раассона καὶ и τὸν υἱὸν сына Ρομελιου Ромелия βασιλέα царя ἐφ᾽ на ὑμῶν, вас,7 διὰ через τοῦτο это ἰδοὺ вот ἀνάγει исторгает κύριος Господь ἐφ᾽ на ὑμᾶς вас τὸ ὕδωρ воду τοῦ ποταμοῦ реки́ τὸ ἰσχυρὸν сильной καὶ и τὸ πολύ, многой, τὸν βασιλέα царя τῶν Ἀσσυρίων ассириян καὶ и τὴν δόξαν славу αὐτοῦ, его, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт ἐπὶ на πᾶσαν всякое φάραγγα ущелье ὑμῶν ваше καὶ и περιπατήσει пройдёт ἐπὶ на πᾶν всякую τεῖχος стену ὑμῶν вашу8 καὶ и ἀφελεῖ отнимет ἀπὸ от τῆς Ιουδαίας Иудеи ἄνθρωπον человека ὃς который δυνήσεται сможет κεφαλὴν голову ἆραι поднять или δυνατὸν сильного συντελέσασθαί совершить τι, что-нибудь, καὶ и ἔσται будет παρεμβολὴ лагерь αὐτοῦ его ὥστε чтобы πληρῶσαι наполнить τὸ πλάτος ширину τῆς χώρας страны́ σου· твоей; μεθ᾽ с ἡμῶν нами θεός. Бог.9 γνῶτε Узнайте ἔθνη народы καὶ и ἡττᾶσθε, покоряйтесь, ἐπακούσατε услышьте ἕως до ἐσχάτου кра́я τῆς γῆς, земли́, ἰσχυκότες укреплённые ἡττᾶσθε· покоряйтесь; ἐὰν если γὰρ ведь πάλιν опять ἰσχύσητε, укре́питесь, πάλιν опять ἡττηθήσεσθε. будете побеждены.10 καὶ И ἣν который ἂν если βουλεύσησθε замышляете βουλήν, замысел, διασκεδάσει уничтожит κύριος, Господь, καὶ и λόγον слово ὃν которое ἐὰν если λαλήσητε, сказали бы, οὐ нет μὴ не ἐμμείνῃ останется ὑμῖν, вам, ὅτι потому что μεθ᾽ с ἡμῶν нами κύριος Господь θεός. Бог.11 Οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь: Τῇ ἰσχυρᾷ Сильной χειρὶ рукой ἀπειθοῦσιν не покоряются τῇ πορείᾳ движение τῆς ὁδοῦ пути τοῦ λαοῦ народа τούτου этого λέγοντες говорящие:12 Μήποτε Не когда-либо εἴπητε вы сказали бы σκληρόν· жёстко; πᾶν всякое γάρ, ведь, которое ἐὰν если εἴπῃ скажет λαὸς народ οὗτος, этот, σκληρόν жёстко ἐστιν· есть; τὸν δὲ же φόβον страха αὐτοῦ его οὐ нет μὴ не φοβηθῆτε устрашитесь οὐδὲ и нет μὴ не ταραχθῆτε· будьте потрясены;13 κύριον Го́спода αὐτὸν одного ἁγιάσατε, освяти́те, καὶ и αὐτὸς Он ἔσται будет σου твой φόβος. страх.14 καὶ И ἐὰν если ἐπ᾽ на αὐτῷ Него πεποιθὼς убеждённый ᾖς, будешь, ἔσται будет σοι тебе εἰς в ἁγίασμα, святыню, καὶ и οὐχ не ὡς как λίθου камня προσκόμματι препятствие συναντήσεσθε встретится αὐτῷ ему οὐδὲ и не ὡς как πέτρας скалы́ πτώματι· падение; δὲ же οἶκος дом Ιακωβ Иакова ἐν в παγίδι, западню, καὶ и ἐν в κοιλάσματι полноте ἐγκαθήμενοι пребывающий ἐν в Ιερουσαλημ. Иерусалиме.15 διὰ Через τοῦτο это ἀδυνατήσουσιν ослабеют ἐν в αὐτοῖς них πολλοὶ многие καὶ и πεσοῦνται падут καὶ и συντριβήσονται, истребятся, καὶ и ἐγγιοῦσιν приблизятся καὶ и ἁλώσονται будут захвачены ἄνθρωποι люди ἐν в ἀσφαλείᾳ неколебимости ὄντες. будучи.16 Τότε Тогда φανεροὶ явными ἔσονται будут οἱ σφραγιζόμενοι отмеченные печатью τὸν νόμον Закону τοῦ μὴ не μαθεῖν. научиться.17 καὶ И ἐρεῖ скажет: Μενῶ Подожду τὸν θεὸν Бога τὸν ἀποστρέψαντα отворачивающего τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его ἀπὸ от τοῦ οἴκου до́ма Ιακωβ Иакова καὶ и πεποιθὼς убеждённый ἔσομαι буду ἐπ᾽ на αὐτῷ. Него.18 ἰδοὺ Вот ἐγὼ я καὶ и τὰ παιδία, дети, которых μοι мне ἔδωκεν дал θεός, Бог, καὶ и ἔσται будут εἰς в σημεῖα знамения καὶ и τέρατα чудеса ἐν в τῷ οἴκῳ доме Ισραηλ Израиля παρὰ от κυρίου Го́спода σαβαωθ, Саваофа, ὃς Который κατοικεῖ обитает ἐν на τῷ ὄρει горе́ Σιων. Сион.19 καὶ И ἐὰν если εἴπωσιν скажут πρὸς к ὑμᾶς вам: Ζητήσατε Ищите τοὺς ἀπὸ из τῆς γῆς земли́ φωνοῦντας говорящих καὶ и τοὺς ἐγγαστριμύθους, чревовещателей, τοὺς κενολογοῦντας пустословов οἳ которые ἐκ из τῆς κοιλίας утробы φωνοῦσιν, зовут, οὐκ не ἔθνος народ πρὸς к θεὸν Богу αὐτοῦ его. τί Что́ ἐκζητοῦσιν ищущим περὶ о τῶν ζώντων живущих τοὺς νεκρούς мёртвых?20 νόμον Закон γὰρ ведь εἰς в βοήθειαν помощь ἔδωκεν, дал, ἵνα чтобы εἴπωσιν сказали οὐχ не ὡς как τὸ ῥῆμα слово τοῦτο, это, περὶ за οὐκ не ἔστιν есть δῶρα дары δοῦναι дать περὶ за αὐτοῦ. него.21 καὶ И ἥξει придёт ἐφ᾽ на ὑμᾶς вас σκληρὰ жестокий λιμός, голод, καὶ и ἔσται будет ὡς когда ἂν уже́ πεινάσητε, будете испытывать голод, λυπηθήσεσθε будете опечалены καὶ и κακῶς плохо ἐρεῖτε скажете τὸν ἄρχοντα начальнику καὶ и τὰ παταχρα, отцам, καὶ и ἀναβλέψονται будут смотреть εἰς на τὸν οὐρανὸν небо ἄνω наверху22 καὶ и εἰς на τὴν γῆν землю κάτω вниз ἐμβλέψονται, посмотрят, καὶ и ἰδοὺ вот θλῖψις бедствие καὶ и στενοχωρία притеснение καὶ и σκότος, тьма, ἀπορία безысходности στενὴ стеснение καὶ и σκότος тьма ὥστε чтобы μὴ не βλέπειν, видеть,23 καὶ и οὐκ не ἀπορηθήσεται нет недостатка ἐν в στενοχωρίᾳ притеснении ὢν находящемуся ἕως до καιροῦ. времени.