keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Исаии глава 26

Ἠσαΐας 26

Подстрочный перевод Библии

1 Τῇ [В день] ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ᾄσονται запоют τὸ ᾆσμα песнь τοῦτο эту ἐπὶ на γῆς земле Ιουδα Иуды λέγοντες говорящие: Ἰδοὺ Вот πόλις город ὀχυρά, укреплённый, καὶ и σωτήριον спасение ἡμῶν наше θήσει положит τεῖχος стена καὶ и περίτειχος. ограждение.2 ἀνοίξατε Откройте πύλας, воро́та, εἰσελθάτω пусть войдёт λαὸς народ φυλάσσων хранящий δικαιοσύνην праведность καὶ и φυλάσσων хранящий ἀλήθειαν, истину,3 ἀντιλαμβανόμενος познающий ἀληθείας истину καὶ и φυλάσσων хранящий εἰρήνην. мир.4 ὅτι Потому что ἐπὶ на σοὶ Тебя ἤλπισαν, понадеялись, κύριε, Господи, ἕως на τοῦ αἰῶνος, век, θεὸς Бог μέγας великий αἰώνιος, вечный,5 ὃς Который ταπεινώσας смиривший κατήγαγες низринул τοὺς ἐνοικοῦντας живущих ἐν на ὑψηλοῖς· высоких [местах]; πόλεις города́ ὀχυρὰς укреплённые καταβαλεῖς разрушил καὶ и κατάξεις низринул ἕως до ἐδάφους, основания,6 καὶ И πατήσουσιν будут топтать αὐτοὺς их πόδες но́ги πραέων кротких καὶ и ταπεινῶν. приниженных.7 ὁδὸς Путь εὐσεβῶν благочестивых εὐθεῖα прямой ἐγένετο, сделался, καὶ и παρεσκευασμένη приготовлен ὁδὸς путь τῶν εὐσεβῶν. благочестивых.8 γὰρ Ведь ὁδὸς путь κυρίου Го́спода κρίσις· правосудие; ἠλπίσαμεν мы возымели надежду ἐπὶ относительно τῷ ὀνόματί имени σου Твоего καὶ и ἐπὶ относительно τῇ μνείᾳ, памяти,9 которую ἐπιθυμεῖ желает ψυχὴ душа́ ἡμῶν. наша. ἐκ От νυκτὸς но́чи ὀρθρίζει встав рано τὸ πνεῦμά дух μου мой πρὸς к σέ, Тебе, θεός, Бог, διότι потому что φῶς свет τὰ προστάγματά повеления σου Твои ἐπὶ на τῆς γῆς. земле. δικαιοσύνην Праведности μάθετε, научитесь, οἱ ἐνοικοῦντες обитающие ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.10 πέπαυται Смирён γὰρ ведь ἀσεβής, нечестивый, οὐ нет μὴ не μάθῃ научился δικαιοσύνην праведности ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ἀλήθειαν истину οὐ нет μὴ не ποιήσῃ· сделает; ἀρθήτω пусть будет взят ἀσεβής, нечестивый, ἵνα чтобы μὴ не ἴδῃ он увидел τὴν δόξαν славу κυρίου. Го́спода.11 κύριε, Господь, ὑψηλός высокая σου твоя βραχίων, рука, καὶ и οὐκ не ᾔδεισαν, они знали, γνόντες узнавшие δὲ же αἰσχυνθήσονται· устыдятся; ζῆλος ревность λήμψεται возьмёт λαὸν народ ἀπαίδευτον, необузданный, καὶ и νῦν теперь πῦρ огонь τοὺς ὑπεναντίους противников ἔδεται. съест.12 κύριε Господь θεὸς Бог ἡμῶν, наш, εἰρήνην мир δὸς дай ἡμῖν, нам, πάντα всё γὰρ ведь ἀπέδωκας предоставил ἡμῖν. нам.13 κύριε Господь θεὸς Бог ἡμῶν, наш, κτῆσαι владей ἡμᾶς· нами; κύριε, Господь, ἐκτὸς кроме σοῦ Тебя ἄλλον другого οὐκ не οἴδαμεν, знаем, τὸ ὄνομά имя σου Твоё ὀνομάζομεν. называем.14 οἱ δὲ Же νεκροὶ мёртвые ζωὴν жизнь οὐ нет μὴ не ἴδωσιν, увидят, οὐδὲ и [даже] нет ἰατροὶ врачи οὐ нет μὴ не ἀναστήσωσιν· воскресят [их]; διὰ через τοῦτο это ἐπήγαγες Ты навёл καὶ и ἀπώλεσας погубил καὶ и ἦρας взял πᾶν всякого ἄρσεν мужского пола αὐτῶν. их.15 πρόσθες Прибавь αὐτοῖς им κακά, зло, κύριε, Господь, πρόσθες Прибавь κακὰ зло πᾶσιν всем τοῖς ἐνδόξοις славным τῆς γῆς. земли́.16 κύριε, Господь, ἐν в θλίψει угнетении ἐμνήσθην я вспомнил σου, Тебя, ἐν в θλίψει угнетении μικρᾷ малом παιδεία наказание σου Твоё ἡμῖν. нам.17 καὶ И ὡς как ὠδίνουσα испытывающая боль ἐγγίζει приближается τοῦ [чтобы] τεκεῖν родить καὶ и ἐπὶ при τῇ ὠδῖνι родовых муках αὐτῆς её ἐκέκραξεν, взывала, οὕτως так ἐγενήθημεν мы сделались τῷ ἀγαπητῷ возлюбленному σου. Твоему.18 διὰ через τὸν φόβον страх σου, Твой, κύριε, Господь, ἐν в γαστρὶ утробе ἐλάβομεν мы взяли καὶ и ὠδινήσαμεν испытывали родовые му́ки καὶ и ἐτέκομεν· родили; πνεῦμα дух σωτηρίας спасения σου Твоего ἐποιήσαμεν мы сделали ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ἀλλὰ но πεσοῦνται падут οἱ ἐνοικοῦντες обитающие ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.19 ἀναστήσονται Восстанут οἱ νεκροί, мёртвые, καὶ и ἐγερθήσονται поднимутся οἱ ἐν в τοῖς μνημείοις, гробницах, καὶ и εὐφρανθήσονται возрадуются οἱ ἐν в τῇ γῇ· земле; γὰρ ведь δρόσος роса παρὰ от σοῦ Тебя ἴαμα исцеление αὐτοῖς им ἐστιν, есть, δὲ же γῆ земля τῶν ἀσεβῶν нечестивых πεσεῖται. падёт.20 βάδιζε, Пойди, λαός народ μου, мой, εἴσελθε войди εἰς в τὰ ταμίειά кладовые σου, твои, ἀπόκλεισον запри τὴν θύραν дверь σου, твою, ἀποκρύβηθι укройтесь μικρὸν [на] малое [время] ὅσον сколькое ὅσον, сколькое, ἕως пока [не] ἂν уже́ παρέλθῃ пройдёт ὀργὴ гнев κυρίου· Го́спода;21 ἰδοὺ Вот γὰρ ведь κύριος Господь ἀπὸ от τοῦ ἁγίου святого [ме́ста] ἐπάγει наводит τὴν ὀργὴν гнев ἐπὶ на τοὺς ἐνοικοῦντας живущих ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, καὶ и ἀνακαλύψει обнажит γῆ земля τὸ αἷμα кровь αὐτῆς её καὶ и οὐ не κατακαλύψει покроет τοὺς ἀνῃρημένους. убитых.